Taken

Show Usage

Pronunciation of Taken  

   

English Meaning

  1. Past participle of take.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× take എന്ന പദത്തിന്റെ മുൻ‌വിനയെച്ചം - Take Enna Padhaththinte Munvinayecham | Take Enna Padhathinte Munvinayecham
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 18:24

So he said, "You have taken away my gods which I made, and the priest, and you have gone away. Now what more do I have? How can you say to me, "What ails you?"'


ദാന്യർ അവനോടു: നിന്റെ ഒച്ച ഇവിടെ കേൾക്കരുതു: അല്ലെങ്കിൽ ദ്വേഷ്യക്കാർ നിങ്ങളോടു കയർത്തിട്ടു നിന്റെ ജീവനും നിന്റെ വീട്ടുകാരുടെ ജീവനും നഷ്ടമാകുവാൻ നീ സംഗതിവരുത്തും എന്നു പറഞ്ഞു.


2 Kings 18:22

But if you say to me, "We trust in the LORD our God,' is it not He whose high places and whose altars Hezekiah has taken away, and said to Judah and Jerusalem, "You shall worship before this altar in Jerusalem'?"'


അല്ല, നിങ്ങൾ എന്നോടു: ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നു എങ്കിൽ, അവന്റെ പൂജാഗിരികളും യാഗപീ ങ്ങളും ഹിസ്കീയാവു നീക്കിക്കളഞ്ഞിട്ടല്ലോ യെഹൂദായോടും യെരൂശലേമ്യരോടും യെരൂശലേമിലുള്ള ഈ യാഗപീ ത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിപ്പിൻ എന്നു കല്പിച്ചതു.


Numbers 10:11

Now it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from above the tabernacle of the Testimony.


അനന്തരം രണ്ടാം സംവത്സരം രണ്ടാം മാസം ഇരുപതാം തിയ്യതി മേഘം സാക്ഷ്യനിവാസത്തിന്മേൽനിന്നു പൊങ്ങി.


×

Found Wrong Meaning for Taken?

Name :

Email :

Details :×