Taken

Show Usage

Pronunciation of Taken  

English Meaning

  1. Past participle of take.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

take എന്ന പദത്തിന്റെ മുൻ‌വിനയെച്ചം - Take Enna Padhaththinte Munvinayecham | Take Enna Padhathinte Munvinayecham ;എടുക്കപ്പെട്ട - Edukkappetta ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 38:12

My life span is gone, taken from me like a shepherd's tent; I have cut off my life like a weaver. He cuts me off from the loom; From day until night You make an end of me.


എന്റെ പാർപ്പിടം നീങ്ങി ഒരു ഇടയക്കൂടാരം പോലെ എന്നെ വിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു; നെയ്ത്തുകാരൻ തുണി ചുരുട്ടുംപോലെ ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ ചുരുട്ടിവെക്കുന്നു; അവൻ എന്നെ പാവിൽനിന്നു അറുത്തുകളയുന്നു; ഒരു രാപകൽ കഴിയുംമുമ്പെ നീ എനിക്കു അന്തംവരുത്തുന്നു.


2 Corinthians 3:14

But their minds were blinded. For until this day the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ.


എന്നാൽ അവരുടെ മനസ്സു ക ിനപ്പെട്ടുപോയി. പഴയനിയമം വായിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും ആ മൂടുപടം നീങ്ങാതെ ഇന്നുവരെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ; അതു ക്രിസ്തുവിൽ നീങ്ങിപ്പോകുന്നു.


Acts 1:11

who also said, "Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven."


ഗലീലാപുരുഷന്മാരേ, നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്കു നോക്കിനിലക്കുന്നതു എന്തു? നിങ്ങളെ വിട്ടു സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്ത ഈ യേശുവിനെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു പോകുന്നവനായി നിങ്ങൾ കണ്ടതുപോലെ തന്നേ അവൻ വീണ്ടും വരും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Taken?

Name :

Email :

Details :×