Thanksgiving

Show Usage

Pronunciation of Thanksgiving  

English Meaning

The act of rending thanks, or expressing gratitude for favors or mercies.

  1. An act of giving thanks; an expression of gratitude, especially to God: a hymn of thanksgiving.
  2. Thanksgiving Day.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ധന്യവാദം - Dhanyavaadham | Dhanyavadham ;കൃതജ്ഞതാപ്രകടനം - Kruthajnjathaaprakadanam | Kruthajnjathaprakadanam ; ;വന്ദനോപചാരം - Vandhanopachaaram | Vandhanopacharam ;വന്ദനോപചാരം - Vandhanopachaaram | Vandhanopacharam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 4:5

Offer a sacrifice of thanksgiving with leaven, Proclaim and announce the freewill offerings; For this you love, You children of Israel!" Says the Lord GOD.


പുളിച്ചമാവുകൊണ്ടുള്ള സ്തോത്ര യാഗം അർപ്പിപ്പിൻ ; സ്വമേധാർപ്പിതങ്ങളെ ഘോഷിച്ചു പ്രസിദ്ധമാക്കുവിൻ ; അങ്ങനെ അല്ലോ, യിസ്രായേൽമക്കളേ നിങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടമായിരിക്കുന്നതു എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


Nehemiah 12:8

Moreover the Levites were Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, and Mattaniah who led the thanksgiving psalms, he and his brethren.


ലേവ്യരോ യേശുവ, ബിന്നൂവി, കദ്മീയേൽ, ശേരെബ്യാവു, യെഹൂദാ എന്നിവരും സ്തോത്രഗാനനായകനായ മത്ഥന്യാവും സഹോദരന്മാരും. അവരുടെ സഹോദരന്മാരായ ബക്ക്ബൂക്ക്യാവും ഉന്നോവും അവർക്കും സഹകാരികളായി ശുശ്രൂഷിച്ചുനിന്നു.


2 Corinthians 9:11

while you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God.


ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്നു ഞങ്ങളാൽ സ്തോത്രം വരുവാൻ കാരണമായിരിക്കുന്ന ഔദാർയ്യം ഒക്കെയും കാണിക്കേണ്ടതിന്നു നിങ്ങൾ സകലത്തിലും സമ്പന്നന്മാർ ആകും.


×

Found Wrong Meaning for Thanksgiving?

Name :

Email :

Details :



×