Brutalize

Pronunciation of Brutalize  

English Meaning

To make brutal; beasty; unfeeling; or inhuman.

  1. To make cruel, harsh, or unfeeling.
  2. To treat cruelly or harshly.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിഷ്‌ഠൂരമായ - Nishdooramaaya | Nishdooramaya ;ക്രൂരത - Krooratha ;മരണാസന്നനാക്കുക - Maranaasannanaakkuka | Maranasannanakkuka ;പൈശാചികത - Paishaachikatha | Paishachikatha ;മൃതപ്രായമാക്കുക - Mruthapraayamaakkuka | Mruthaprayamakkuka ;ക്രൂരമായി - Krooramaayi | Krooramayi ;

നിഷ്‌ഠൂരത - Nishdooratha ;ക്രൂരതരമാക്കുക - Krooratharamaakkuka | Krooratharamakkuka ;മൃഗീയത - Mrugeeyatha ;അതിക്രൂരരായ - Athikrooraraaya | Athikrooraraya ;നിഷ്‌ഠുരനായ - Nishduranaaya | Nishduranaya ;മൃഗതുല്യമാക്കുക - Mrugathulyamaakkuka | Mrugathulyamakkuka ;മൃഗീയമായി പെരുമാറുക - Mrugeeyamaayi Perumaaruka | Mrugeeyamayi Perumaruka ;ഹീനമായ - Heenamaaya | Heenamaya ;മൃഗീയമായ - Mrugeeyamaaya | Mrugeeyamaya ;നൃശംസമായ - Nrushamsamaaya | Nrushamsamaya ;മൃഗീയമായി - Mrugeeyamaayi | Mrugeeyamayi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Brutalize?

Name :

Email :

Details :×