Commandment

Show Usage

Pronunciation of Commandment  

   

English Meaning

An order or injunction given by authority; a command; a charge; a precept; a mandate.

  1. A command; an edict.
  2. Bible One of the Ten Commandments.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ദൈവം മോശെയ്‌ക്ക്‌ നല്‌കിയ പത്തു കല്‌പനകളിലൊന്ന്‌ - Dhaivam Mosheykku Nalkiya Paththu Kalpanakalilonnu | Dhaivam Mosheykku Nalkiya Pathu Kalpanakalilonnu
× ദൈവം മോശെയ്ക്ക് നൽകിയ പത്തു കല്പനകളിലൊന്ന് - Dhaivam Mosheykku Nalkiya Paththu Kalpanakalilonnu | Dhaivam Mosheykku Nalkiya Pathu Kalpanakalilonnu
× ശാസ്‌ത്രധര്‍മ്മം - Shaasthradhar‍mmam | Shasthradhar‍mmam
× ദൈവകല്പന - Dhaivakalpana
× പത്തുകല്‍പനകള്‍ - Paththukal‍panakal‍ | Pathukal‍panakal‍
× ദൈവകല്‍പന - Dhaivakal‍pana
× ദൈവം മോശെയ്ക്ക് നല്‍കിയ പത്തു കല്പനകളിലൊന്ന് - Dhaivam Mosheykku Nal‍kiya Paththu Kalpanakalilonnu | Dhaivam Mosheykku Nal‍kiya Pathu Kalpanakalilonnu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 7:9

He said to them, "All too well you reject the commandment of God, that you may keep your tradition.


പിന്നെ അവരോടു പറഞ്ഞതു: നിങ്ങളുടെ സംപ്രദായം പ്രമാണിപ്പാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവകല്പന തള്ളിക്കളയുന്നതു നന്നായി.


Exodus 17:1

Then all the congregation of the children of Israel set out on their journey from the Wilderness of Sin, according to the commandment of the LORD, and camped in Rephidim; but there was no water for the people to drink.


അനന്തരം യിസ്രായേൽമക്കളുടെ സംഘം എല്ലാം സീൻ മരുഭൂമിയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു, യഹോവയുടെ കല്പനപ്രകാരം ചെയ്ത പ്രയാണങ്ങളിൽ രെഫീദീമിൽ എത്തി പാളയമിറങ്ങി; അവിടെ ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാൻ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു.


Psalms 119:96

I have seen the consummation of all perfection, But Your commandment is exceedingly broad.


സകലസമ്പൂർത്തിക്കും ഞാൻ അവസാനം കണ്ടിരിക്കുന്നു; നിന്റെ കല്പനയോ അത്യന്തം വിസ്തീർണ്ണമായിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Commandment?

Name :

Email :

Details :×