Pronunciation of Den  

   

English Meaning

A small cavern or hollow place in the side of a hill, or among rocks; esp., a cave used by a wild beast for shelter or concealment; as, a lion's den; a den of robbers.

  1. The shelter or retreat of a wild animal; a lair.
  2. A cave or hollow used as a refuge or hiding place.
  3. A hidden or squalid dwelling place: a den of thieves.
  4. A secluded room for study or relaxation.
  5. A unit of about eight to ten Cub Scouts.
  6. To inhabit or hide in a den.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബിലം - Bilam
× പ്രവര്‍ത്തിയെടുക്കാനുള്ള നിഗൂഢസങ്കേതം - Pravar‍ththiyedukkaanulla Nigooddasanketham | Pravar‍thiyedukkanulla Nigooddasanketham
× ഗര്‍ത്തം - Gar‍ththam | Gar‍tham
× ഗഹ്വരം - Gahvaram
× വൃത്തികെട്ട പാര്‍പ്പിടം - Vruththiketta Paar‍ppidam | Vruthiketta Par‍ppidam
× ഗുഹ - Guha
× മട - Mada

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 7:11

Has this house, which is called by My name, become a den of thieves in your eyes? Behold, I, even I, have seen it," says the LORD.


എന്റെ നാമം വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആലയം കള്ളന്മാരുടെ ഗുഹ എന്നു നിങ്ങൾക്കു തോന്നുന്നുവോ? എനിക്കും അതു അങ്ങിനെ തന്നേ തോന്നുന്നു എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Daniel 6:12

And they went before the king, and spoke concerning the king's decree: "Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within thirty days, except you, O king, shall be cast into the den of lions?" The king answered and said, "The thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which does not alter."


ഉടനെ അവർ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്നു രാജാവിന്റെ വിരോധകല്പനയെക്കുറിച്ചു സംസാരിച്ചു: രാജാവേ, മുപ്പതു ദിവസത്തേക്കു തിരുമേനിയോടല്ലാതെ യാതൊരു ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ അപേക്ഷ കഴിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനെയും സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളയും എന്നിങ്ങനെ ഒരു കല്പന എഴുതിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്നു ചോദിച്ചു; അതിന്നു രാജാവു: മേദ്യരുടെയും പാർസികളുടെയും നീക്കം വരാത്ത നിയമപ്രകാരം ആ കാര്യം ഉറപ്പുതന്നേ എന്നുത്തരം കല്പിച്ചു.


Jeremiah 9:11

"I will make Jerusalem a heap of ruins, a den of jackals. I will make the cities of Judah desolate, without an inhabitant."


ഞാൻ യെരൂശലേമിനെ കൽകുന്നുകളും കുറുനരികളുടെ പാർപ്പിടവും ആക്കും; ഞാൻ യെഹൂദാപട്ടണങ്ങളെ നിവാസികൾ എല്ലാതാകുംവണ്ണം ശൂന്യമാക്കിക്കളയും.


×

Found Wrong Meaning for Den?

Name :

Email :

Details :×