Pronunciation of Den  

   

English Meaning

A small cavern or hollow place in the side of a hill, or among rocks; esp., a cave used by a wild beast for shelter or concealment; as, a lion's den; a den of robbers.

  1. The shelter or retreat of a wild animal; a lair.
  2. A cave or hollow used as a refuge or hiding place.
  3. A hidden or squalid dwelling place: a den of thieves.
  4. A secluded room for study or relaxation.
  5. A unit of about eight to ten Cub Scouts.
  6. To inhabit or hide in a den.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വൃത്തികെട്ട പാര്‍പ്പിടം - Vruththiketta Paar‍ppidam | Vruthiketta Par‍ppidam
× മട - Mada
× ഗഹ്വരം - Gahvaram
× ബിലം - Bilam
× പ്രവര്‍ത്തിയെടുക്കാനുള്ള നിഗൂഢസങ്കേതം - Pravar‍ththiyedukkaanulla Nigooddasanketham | Pravar‍thiyedukkanulla Nigooddasanketham
× ഗുഹ - Guha
× ഗര്‍ത്തം - Gar‍ththam | Gar‍tham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 6:24

And the king gave the command, and they brought those men who had accused Daniel, and they cast them into the den of lions--them, their children, and their wives; and the lions overpowered them, and broke all their bones in pieces before they ever came to the bottom of the den.


പിന്നെ രാജാവിന്റെ കല്പനയാൽ, അവൻ ദാനീയേലിനെ കുറ്റം ചുമത്തിയവരെ കൊണ്ടുവന്നു, അവരെയും മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു; അവർ ഗുഹയുടെ അടിയിൽ എത്തുമ്മുമ്പെ സിംഹങ്ങൾ അവരെ പിടിച്ചു, അവരുടെ അസ്ഥികളൊക്കെയും തകർത്തുകളഞ്ഞു.


Daniel 6:7

All the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselors and advisors, have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree, that whoever petitions any god or man for thirty days, except you, O king, shall be cast into the den of lions.


രാജാവേ, മുപ്പതു ദിവസത്തേക്കു തിരുമേനിയോടല്ലാതെ യാതൊരു ദേവനോടോ മനുഷ്യനോടോ ആരെങ്കിലും അപേക്ഷ കഴിച്ചാൽ, അവനെ സിംഹങ്ങളുടെ ഗുഹയിൽ ഇട്ടുകളയും എന്നൊരു രാജനിയമം നിശ്ചയിക്കയും ഖണ്ഡതമായോരു വിരോധം കല്പിക്കയും ചെയ്യേണമെന്നു രാജ്യത്തിലെ സകല അദ്ധ്യക്ഷന്മാരും സ്ഥാനാപതികളും പ്രധാനദേശാധിപന്മാരും മന്ത്രിമാരും ദേശാധിപന്മാരും കൂടി ആലേചിച്ചിരിക്കുന്നു.


Jeremiah 10:22

Behold, the noise of the report has come, And a great commotion out of the north country, To make the cities of Judah desolate, a den of jackals.


കേട്ടോ, ഒരു ശ്രുതി: ഇതാ, യെഹൂദപട്ടണങ്ങളെ ശൂന്യവും കുറുക്കന്മാരുടെ പാർപ്പിടവും ആക്കേണ്ടതിന്നു അതു വടക്കുനിന്നു ഒരു മഹാകോലാഹലവുമായി വരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Den?

Name :

Email :

Details :×