Discerning

Show Usage

Pronunciation of Discerning  

   

English Meaning

Acute; shrewd; sagacious; sharp-sighted.

  1. Exhibiting keen insight and good judgment; perceptive.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സൂക്ഷ്‌മബുദ്ധിയുള്ള - Sookshmabuddhiyulla | Sookshmabudhiyulla
× വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുക - Vyakthamaayi Grahikkuka | Vyakthamayi Grahikkuka
× പ്രത്യക്ഷമായ - Prathyakshamaaya | Prathyakshamaya
× കാര്യബോധം - Kaaryabodham | Karyabodham
× കാണുക - Kaanuka | Kanuka
× തിരിച്ചറിയത്തക്ക - Thirichariyaththakka | Thirichariyathakka
× ദൃഷ്‌ടിഗോചരമായ - Dhrushdigocharamaaya | Dhrushdigocharamaya
× വിചാരശീലമുള്ള - Vichaarasheelamulla | Vicharasheelamulla

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 41:39

Then Pharaoh said to Joseph, "Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you.


നീ എന്റെ ഗൃഹത്തിന്നു മേലധികാരിയാകും; നിന്റെ വാക്കു എന്റെ ജനമെല്ലാം അനുസരിച്ചു നടക്കും; സിംഹാസനംകൊണ്ടു മാത്രം ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


Exodus 23:8

And you shall take no bribe, for a bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous.


സമ്മാനം കാഴ്ചയുള്ളവരെ കുരുടാക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ വാക്കുകളെ മറിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു നീ സമ്മാനം വാങ്ങരുതു.


1 Corinthians 12:10

to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues.


മറ്റൊരുവന്നു വീർയ്യപ്രവൃത്തികൾ; മറ്റൊരുവന്നു പ്രവചനം; മറ്റൊരുവന്നു ആത്മാക്കളുടെ വിവേചനം; വേറൊരുവന്നു പലവിധ ഭാഷകൾ; മറ്റൊരുവന്നു ഭാഷകളുടെ വ്യാഖ്യാനം.


×

Found Wrong Meaning for Discerning?

Name :

Email :

Details :



×