Discerning

Show Usage

Pronunciation of Discerning  

English Meaning

Acute; shrewd; sagacious; sharp-sighted.

  1. Exhibiting keen insight and good judgment; perceptive.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഗുണദോഷം ഗ്രഹിക്കുക - Gunadhosham Grahikkuka ;ഊഹിക്കുക - Oohikkuka ;തിരിച്ചറിയത്തക്ക - Thirichariyaththakka | Thirichariyathakka ;തിരിച്ചറിയുക - Thirichariyuka ;വിചാരശീലമുള്ള - Vichaarasheelamulla | Vicharasheelamulla ;വിവേകം - Vivekam ;

വ്യക്തമായി ഗ്രഹിക്കുക - Vyakthamaayi Grahikkuka | Vyakthamayi Grahikkuka ;സൂക്ഷ്‌മബുദ്ധിയുള്ള - Sookshmabuddhiyulla | Sookshmabudhiyulla ;പ്രത്യക്ഷമായ - Prathyakshamaaya | Prathyakshamaya ;കാര്യബോധം - Kaaryabodham | Karyabodham ;ദീര്‍ഘദൃഷ്‌ടിയുള്ള - Dheer‍ghadhrushdiyulla ;ദൃഷ്‌ടിഗോചരമായ - Dhrushdigocharamaaya | Dhrushdigocharamaya ;കാണുക - Kaanuka | Kanuka ;ദീർഘദൃഷ്‌ടിയുള്ള - Dheerghadhrushdiyulla ;വിവേചിക്കുക - Vivechikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 23:8

And you shall take no bribe, for a bribe blinds the discerning and perverts the words of the righteous.


സമ്മാനം കാഴ്ചയുള്ളവരെ കുരുടാക്കുകയും നീതിമാന്മാരുടെ വാക്കുകളെ മറിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു നീ സമ്മാനം വാങ്ങരുതു.


2 Samuel 14:17

Your maidservant said, "The word of my lord the king will now be comforting; for as the angel of God, so is my lord the king in discerning good and evil. And may the LORD your God be with you."'


യജമാനനായ രാജാവിന്റെ കല്പന ആശ്വാസമായിരിക്കട്ടെ; ഗുണവും ദോഷവും തിരിച്ചറിവാൻ യജമാനനായ രാജാവു ഒരു ദൈവദൂതനെപ്പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നും അടിയൻ വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ.


Genesis 41:39

Then Pharaoh said to Joseph, "Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you.


നീ എന്റെ ഗൃഹത്തിന്നു മേലധികാരിയാകും; നിന്റെ വാക്കു എന്റെ ജനമെല്ലാം അനുസരിച്ചു നടക്കും; സിംഹാസനംകൊണ്ടു മാത്രം ഞാൻ നിന്നെക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Discerning?

Name :

Email :

Details :×