Forbids

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of forbid.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

3 John 1:10

Therefore, if I come, I will call to mind his deeds which he does, prating against us with malicious words. And not content with that, he himself does not receive the brethren, and forbids those who wish to, putting them out of the church.


അതുകൊണ്ടു ഞാൻ വന്നാൽ അവൻ ഞങ്ങളെ ദുർവ്വാക്കു പറഞ്ഞു ശകാരിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അവന്നു ഔർമ്മ വരുത്തും. അവൻ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതു പോരാ എന്നുവെച്ചു താൻ സഹോദരന്മാരെ കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കുന്നതു മാത്രമല്ല, അതിന്നു മനസ്സുള്ളവരെ വിരോധിക്കയും സഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Forbids?

Name :

Email :

Details :×