Fragments

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of fragment.
  2. Third-person singular simple present indicative form of fragment.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 30:14

And He shall break it like the breaking of the potter's vessel, Which is broken in pieces; He shall not spare. So there shall not be found among its fragments A shard to take fire from the hearth, Or to take water from the cistern."


അടുപ്പിൽനിന്നു തീ എടുപ്പാനോ കുളത്തിൽനിന്നു വെള്ളം കോരുവാനോ കൊള്ളാകുന്ന ഒരു കഷണംപോലും ശേഷിക്കാതവണ്ണം ഒരുവൻ കുശവന്റെ പൊട്ടക്കലം ഗണ്യമാക്കാതെ ഉടെച്ചുകളയുന്നതു പോലെ അവൻ അതിനെ ഉടെച്ചുകളയും.


Matthew 14:20

So they all ate and were filled, and they took up twelve baskets full of the fragments that remained.


എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി; ശേഷിച്ച കഷണം പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു.


Mark 8:20

"Also, when I broke the seven for the four thousand, how many large baskets full of fragments did you take up?" And they said, "Seven."


നാലായിരം പേർക്കും ഏഴു നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു? ഏഴു എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ അവരോടു: ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Fragments?

Name :

Email :

Details :×