Fragments

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of fragment.
  2. Third-person singular simple present indicative form of fragment.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 8:19

When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of fragments did you take up?" They said to Him, "Twelve."


അയ്യായിരംപേർക്കും ഞാൻ അഞ്ചു അപ്പം നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര കൊട്ട നിറച്ചടുത്തു? പന്ത്രണ്ടു എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു.


John 6:12

So when they were filled, He said to His disciples, "Gather up the fragments that remain, so that nothing is lost."


അവർക്കും തൃപ്തിയായശേഷം അവൻ ശിഷ്യന്മാരോടു: ശേഷിച്ച കഷണം ഒന്നും നഷ്ടമാക്കാതെ ശേഖരിപ്പിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.


Luke 9:17

So they all ate and were filled, and twelve baskets of the leftover fragments were taken up by them.


അവൻ തനിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവരോടു: പുരുഷാരം എന്നെ ആരെന്നു പറയുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Fragments?

Name :

Email :

Details :×