Fragments

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of fragment.
  2. Third-person singular simple present indicative form of fragment.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 8:20

"Also, when I broke the seven for the four thousand, how many large baskets full of fragments did you take up?" And they said, "Seven."


നാലായിരം പേർക്കും ഏഴു നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര വട്ടി നിറച്ചെടുത്തു? ഏഴു എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവൻ അവരോടു: ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ലയോ എന്നു പറഞ്ഞു.


Mark 6:43

And they took up twelve baskets full of fragments and of the fish.


കഷണങ്ങളും മീൻ നുറുക്കും പന്ത്രണ്ടു കൊട്ട നിറച്ചെടുത്തു.


Luke 9:17

So they all ate and were filled, and twelve baskets of the leftover fragments were taken up by them.


അവൻ തനിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ അവരോടു: പുരുഷാരം എന്നെ ആരെന്നു പറയുന്നു എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Fragments?

Name :

Email :

Details :×