Mocked

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of mock.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 18:32

For He will be delivered to the Gentiles and will be mocked and insulted and spit upon.


അവനെ ജാതികൾക്കു ഏല്പിച്ചുകൊടുക്കയും അവർ അവനെ പരിഹസിച്ചു അവമാനിച്ചു തുപ്പി തല്ലീട്ടു കൊല്ലുകയും


Judges 16:15

Then she said to him, "How can you say, "I love you,' when your heart is not with me? You have mocked me these three times, and have not told me where your great strength lies."


അപ്പോൾ അവൾ അവനോടു: നിന്റെ ഹൃദയം എന്നോടുകൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കെ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നു പറയുന്നതു എങ്ങനെ? ഈ മൂന്നു പ്രാവശ്യം നീ എന്നെ ചതിച്ചു; നിന്റെ മഹാശക്തി ഏതിൽ ആകന്നു എന്നു എനിക്കു പറഞ്ഞുതന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


Job 29:24

If I mocked at them, they did not believe it, And the light of my countenance they did not cast down.


അവർ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിയിടും; എന്റെ മുഖപ്രസാദം അവർ മങ്ങിക്കയുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Mocked?

Name :

Email :

Details :×