Perverting

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of pervert.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Luke 23:2

And they began to accuse Him, saying, "We found this fellow perverting the nation, and forbidding to pay taxes to Caesar, saying that He Himself is Christ, a King."


ഇവൻ ഞങ്ങളുടെ ജാതിയെ മറിച്ചുകളകയും താൻ ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു കൈസർക്കും കരം കൊടുക്കുന്നതു വിരോധിക്കയും ചെയ്യുന്നതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്നു കുറ്റം ചുമത്തിത്തുടങ്ങി.


Acts 13:10

and said, "O full of all deceit and all fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord?


ഹേ സകലകപടവും സകല ധൂർത്തും നിറഞ്ഞവനേ, പിശാചിന്റെ മകനേ, സർവ നീതിയുടെയും ശത്രുവേ, കർത്താവിന്റെ നേർവഴികളെ മറിച്ചുകളയുന്നത് നീ മതിയാക്കുകയില്ലയോ?


×

Found Wrong Meaning for Perverting?

Name :

Email :

Details :×