Sanctifies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of sanctify.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 31:13

"Speak also to the children of Israel, saying: "Surely My Sabbaths you shall keep, for it is a sign between Me and you throughout your generations, that you may know that I am the LORD who sanctifies you.


അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കേണം; അതു നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധം ആകുന്നു.


Ezekiel 20:12

Moreover I also gave them My Sabbaths, to be a sign between them and Me, that they might know that I am the LORD who sanctifies them.


ഞാൻ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ എന്നു അവർ അറിയേണ്ടതിന്നു എനിക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ അടയാളമായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ശബ്ബത്തുകളെയും ഞാൻ അവർക്കും കൊടുത്തു.


Hebrews 2:11

For both He who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason He is not ashamed to call them brethren,


വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവന്നും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവു; അതു ഹേതുവായി അവൻ അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്നു വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കാതെ:


×

Found Wrong Meaning for Sanctifies?

Name :

Email :

Details :×