Sanctifies

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of sanctify.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 23:17

Fools and blind! For which is greater, the gold or the temple that sanctifies the gold?


യാഗപീ ത്തെച്ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്താൽ ഏതുമില്ല; അതിന്മേലുള്ള വഴിപാടു ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുന്നവനോ കടക്കാരൻ എന്നു നിങ്ങൾ പറയുന്നു.


Hebrews 2:11

For both He who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason He is not ashamed to call them brethren,


വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവന്നും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവർക്കും എല്ലാം ഒരുവനല്ലോ പിതാവു; അതു ഹേതുവായി അവൻ അവരെ സഹോദരന്മാർ എന്നു വിളിപ്പാൻ ലജ്ജിക്കാതെ:


Hebrews 9:13

For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer, sprinkling the unclean, sanctifies for the purifying of the flesh,


ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളകളുടെയും രക്തവും മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ തളിക്കുന്ന പശുഭസ്മവും


×

Found Wrong Meaning for Sanctifies?

Name :

Email :

Details :×