Sanctifies

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of sanctify.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 31:13

"Speak also to the children of Israel, saying: "Surely My Sabbaths you shall keep, for it is a sign between Me and you throughout your generations, that you may know that I am the LORD who sanctifies you.


അതുകൊണ്ടു നിങ്ങൾ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കേണം; അതു നിങ്ങൾക്കു വിശുദ്ധം ആകുന്നു.


Leviticus 20:8

And you shall keep My statutes, and perform them: I am the LORD who sanctifies you.


എന്റെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രമാണിച്ചു ആചരിപ്പിൻ ; ഞാൻ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ ആകുന്നു.


Ezekiel 20:12

Moreover I also gave them My Sabbaths, to be a sign between them and Me, that they might know that I am the LORD who sanctifies them.


ഞാൻ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന യഹോവ എന്നു അവർ അറിയേണ്ടതിന്നു എനിക്കും അവർക്കും ഇടയിൽ അടയാളമായിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ശബ്ബത്തുകളെയും ഞാൻ അവർക്കും കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Sanctifies?

Name :

Email :

Details :×