Slays

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of slay.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 21:14

"You therefore, son of man, prophesy, And strike your hands together. The third time let the sword do double damage. It is the sword that slays, The sword that slays the great men, That enters their private chambers.


നീയോ മനുഷ്യപുത്രാ, പ്രവചിച്ചു കൈകൊട്ടുക; വാൾ, നിഹതന്മാരുടെ വാൾ തന്നേ, മുമ്മടങ്ങായി ഭവിക്കട്ടെ; നിഹതന്റെ വലിയ വാൾ അവരെ ചുറ്റുന്നു.


Isaiah 66:3

"He who kills a bull is as if he slays a man; He who sacrifices a lamb, as if he breaks a dog's neck; He who offers a grain offering, as if he offers swine's blood; He who burns incense, as if he blesses an idol. Just as they have chosen their own ways, And their soul delights in their abominations,


കാളയെ അറുക്കയും മനുഷ്യനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ‍, കുഞ്ഞാടിനെ യാഗം കഴിക്കയും നായുടെ കഴുത്തു ഒടിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ‍, ഭോജനയാഗം കഴിക്കയും പന്നിച്ചോര അർ‍പ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ‍, ധൂപം കാണിക്കയും മിത്ഥ്യാമൂർ‍ത്തിയെ വാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ‍, ഇവർ‍ സ്വൻ തവഴികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കയും അവരുടെ മനസ്സു മ്ലേച്ഛവിഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാനും അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതു തിരഞ്ഞെടുത്തു


Ezekiel 28:9

"Will you still say before him who slays you, "I am a god'? But you shall be a man, and not a god, In the hand of him who slays you.


നിന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നവന്റെ കയ്യിൽ നീ ദൈവമല്ല, മനുഷ്യൻ മാത്രം ആയിരിക്കെ, നിന്നെ കൊല്ലുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ: ഞാൻ ദൈവം എന്നു നീ പറയുമോ?


×

Found Wrong Meaning for Slays?

Name :

Email :

Details :×