Slays

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of slay.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 9:23

If the scourge slays suddenly, He laughs at the plight of the innocent.


ബാധ പെട്ടെന്നു കൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ നിർദ്ദോഷികളുടെ നിരാശ കണ്ടു അവൻ ചിരിക്കുന്നു.


Ezekiel 28:9

"Will you still say before him who slays you, "I am a god'? But you shall be a man, and not a god, In the hand of him who slays you.


നിന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്നവന്റെ കയ്യിൽ നീ ദൈവമല്ല, മനുഷ്യൻ മാത്രം ആയിരിക്കെ, നിന്നെ കൊല്ലുന്നവന്റെ മുമ്പിൽ: ഞാൻ ദൈവം എന്നു നീ പറയുമോ?


Job 5:2

For wrath kills a foolish man, And envy slays a simple one.


നീരസം ഭോഷനെ കൊല്ലുന്നു; ഈർഷ്യ മൂഢനെ ഹിംസിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Slays?

Name :

Email :

Details :×