Thirsty

Show Usage

Pronunciation of Thirsty  

   

English Meaning

Feeling thirst; having a painful or distressing sensation from want of drink; hence, having an eager desire.

  1. Desiring to drink.
  2. Arid; parched: thirsty fields.
  3. Craving something: thirsty for news.
  4. Very absorbent: a thirsty sponge.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× വരണ്ട - Varanda
× ദാഹമുളവാക്കുന്ന - Dhaahamulavaakkunna | Dhahamulavakkunna
× ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ - Dhaahichu Valanja | Dhahichu Valanja
× ദാഹം - Dhaaham | Dhaham
× പിപാസു - Pipaasu | Pipasu
× തൃഷാര്‍ത്തമായ - Thrushaar‍ththamaaya | Thrushar‍thamaya
× ആശയുണർത്തുന്ന - Aashayunarththunna | ashayunarthunna
× പിപാസിതന്‍ - Pipaasithan‍ | Pipasithan‍
× ഉദന്യ - Udhanya
× പിപാസുഗായ - Pipaasugaaya | Pipasugaya
× അത്യാര്‍ത്തിയുള്ള - Athyaar‍ththiyulla | Athyar‍thiyulla
× ആശയുണര്‍ത്തുന്ന - Aashayunar‍ththunna | ashayunar‍thunna

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 143:6

I spread out my hands to You; My soul longs for You like a thirsty land.Selah


ഞാൻ എന്റെ കൈകളെ നിങ്കലേക്കു മലർത്തുന്നു; വരണ്ട നിലംപോലെ എന്റെ പ്രാണൻ നിനക്കായി ദാഹിക്കുന്നു. സേലാ.


Isaiah 35:7

The parched ground shall become a pool, And the thirsty land springs of water; In the habitation of jackals, where each lay, There shall be grass with reeds and rushes.


മരീചിക ഒരു പൊയ്കയായും വരണ്ടനിലം നീരുറവുകളായും തീരും; കുറുക്കന്മാരുടെ പാർപ്പിടത്തു, അവ കിടന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ, പുല്ലും ഔടയും ഞാങ്ങണയും വളരും.


Isaiah 29:8

It shall even be as when a hungry man dreams, And look--he eats; But he awakes, and his soul is still empty; Or as when a thirsty man dreams, And look--he drinks; But he awakes, and indeed he is faint, And his soul still craves: So the multitude of all the nations shall be, Who fight against Mount Zion."


വിശന്നിരിക്കുന്നവൻ താൻ ഭക്ഷിക്കുന്നു എന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടു ഉണരുമ്പോൾ വിശന്നിരിക്കുന്നതുപോലെയും ദാഹിച്ചിരിക്കുന്നവൻ താൻ പാനംചെയ്യുന്നു എന്നു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടു ഉണരുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചും ദാഹിച്ചും ഇരിക്കുന്നതുപോലെയും സീയോൻ പർവ്വതത്തോടു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സകലജാതികളുടെയും കൂട്ടം ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Thirsty?

Name :

Email :

Details :×