Threshing

Show Usage

English Meaning

  1. Present participle of thresh.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Samuel 24:18

And Gad came that day to David and said to him, "Go up, erect an altar to the LORD on the threshing floor of Araunah the Jebusite."


അന്നുതന്നേ ഗാദ് ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടു: നീ ചെന്നു യെബൂസ്യനായ അരവ്നയുടെ കളത്തിൽ യഹോവേക്കു ഒരു യാഗപീ ം ഉണ്ടാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു.


Proverbs 20:26

A wise king sifts out the wicked, And brings the threshing wheel over them.


ജ്ഞാനമുള്ള രാജാവു ദുഷ്ടന്മാരെ പേറ്റിക്കളയുന്നു; അവരുടെ മേൽ അവൻ മെതിവണ്ടി ഉരുട്ടുന്നു.


2 Samuel 24:22

Now Araunah said to David, "Let my lord the king take and offer up whatever seems good to him. Look, here are oxen for burnt sacrifice, and threshing implements and the yokes of the oxen for wood.


അരവ്നാ ദാവീദിനോടു: യജമാനനായ രാജാവിന്നു ബോധിച്ചതു എടുത്തു യാഗം കഴിച്ചാലും; ഹോമയാഗത്തിന്നു കാളകളും വിറകിന്നു മെതിവണ്ടികളും കാളക്കോപ്പുകളും ഇതാ.


×

Found Wrong Meaning for Threshing?

Name :

Email :

Details :×