Threshing

Show Usage

English Meaning

  1. Present participle of thresh.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 6:27

And he said, "If the LORD does not help you, where can I find help for you? From the threshing floor or from the winepress?"


അതിന്നു അവൻ : യഹോവ നിന്നെ രക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എവിടെനിന്നു തന്നു നിന്നെ രക്ഷിക്കേണ്ടു? കളപ്പുരയിൽനിന്നോ മുന്തിരിച്ചക്കിൽനിന്നോ എന്നു ചോദിച്ചു.


Jeremiah 51:33

For thus says the LORD of hosts, the God of Israel: "The daughter of Babylon is like a threshing floor When it is time to thresh her; Yet a little while And the time of her harvest will come."


യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ബാബേൽപുത്രി മെതികാലത്തെ മെതിക്കളംപോലെയായിരിക്കുന്നു; ഇനി കുറഞ്ഞോന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു അതിന്റെ കൊയ്ത്തുകാലം വരും.


2 Samuel 24:18

And Gad came that day to David and said to him, "Go up, erect an altar to the LORD on the threshing floor of Araunah the Jebusite."


അന്നുതന്നേ ഗാദ് ദാവീദിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അവനോടു: നീ ചെന്നു യെബൂസ്യനായ അരവ്നയുടെ കളത്തിൽ യഹോവേക്കു ഒരു യാഗപീ ം ഉണ്ടാക്കുക എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Threshing?

Name :

Email :

Details :×