Arises

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of arise.
  2. Plural form of aris.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 2:19

They shall go into the holes of the rocks, And into the caves of the earth, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


യഹോവ ഭൂമിയെ നടുക്കുവാൻ എഴുന്നേലക്കുമ്പോൾ അവർ അവന്റെ ഭയങ്കരത്വം നിമിത്തവും അവന്റെ മഹിമയുടെ പ്രഭനിമിത്തവും പാറകളുടെ ഗുഹകളിലും മണ്ണിലെ പോതുകളിലും കടക്കും.


Deuteronomy 17:8

"If a matter arises which is too hard for you to judge, between degrees of guilt for bloodshed, between one judgment or another, or between one punishment or another, matters of controversy within your gates, then you shall arise and go up to the place which the LORD your God chooses.


നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിൽ കുലപാതകമാകട്ടെ വസ്തുസംബന്ധമായ വ്യവഹാരമാകട്ടെ അടികലശലാകട്ടെ ഇങ്ങിനെയുള്ള ആവലാധികാര്യങ്ങളിൽ വല്ലതും വിധിപ്പാൻ നിനക്കു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ നീ പുറപ്പെട്ടു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തു പോകേണം.


Isaiah 2:21

To go into the clefts of the rocks, And into the crags of the rugged rocks, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


തങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പാൻ വെള്ളികൊണ്ടും പൊന്നുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളെ മനുഷ്യർ ആ നാളിൽ തുരപ്പനെലിക്കും നരിച്ചീറിന്നും എറിഞ്ഞുകളയും


×

Found Wrong Meaning for Arises?

Name :

Email :

Details :×