Arises

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of arise.
  2. Plural form of aris.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 112:4

Unto the upright there arises light in the darkness; He is gracious, and full of compassion, and righteous.


നേരുള്ളവർക്കും ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചം ഉദിക്കുന്നു; അവൻ കൃപയും കരുണയും നീതിയും ഉള്ളവനാകുന്നു.


Isaiah 2:21

To go into the clefts of the rocks, And into the crags of the rugged rocks, From the terror of the LORD And the glory of His majesty, When He arises to shake the earth mightily.


തങ്ങൾ നമസ്കരിപ്പാൻ വെള്ളികൊണ്ടും പൊന്നുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയ മിത്ഥ്യാമൂർത്തികളെ മനുഷ്യർ ആ നാളിൽ തുരപ്പനെലിക്കും നരിച്ചീറിന്നും എറിഞ്ഞുകളയും


Deuteronomy 13:1

"If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder,


ഞാൻ നിങ്ങളോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ചു നടപ്പിൻ ; അതിനോടു കൂട്ടരുതു; അതിൽനിന്നു കുറെക്കയും അരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Arises?

Name :

Email :

Details :×