Blushed

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of blush.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ശോഭിച്ച - Shobhicha ;ലജ്ജിക്കുക - Lajjikkuka ;അരുണിമ - Arunima ;ലജ്ജകൊണ്ടും മറ്റുമുണ്ടാകുന്ന മുഖത്തുടുപ്പ്‌ - Lajjakondum Mattumundaakunna Mukhaththuduppu | Lajjakondum Mattumundakunna Mukhathuduppu ;വിഷമിപ്പിക്കുക - Vishamippikkuka ;ശോഭിക്കുക - Shobhikkuka ;

ലജ്ജയുള്ള - Lajjayulla ;തുടുത്ത - Thuduththa | Thudutha ;മുഖം ചുവന്ന - Mukham Chuvanna ; ;മുഖം വിവർണ്ണമാക്കുക - Mukham Vivarnnamaakkuka | Mukham Vivarnnamakkuka ;മുഖം ചുവക്കുക - Mukham Chuvakkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Blushed?

Name :

Email :

Details :×