Parts

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of part.
  2. intellectual ability or learning
  3. vicinity, region
  4. The male genitals.
  5. Third-person singular simple present indicative form of part.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഭാഗങ്ങള്‍ - Bhaagangal‍ | Bhagangal‍ ;part എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Part Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Part Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 19:3

You shall prepare roads for yourself, and divide into three parts the territory of your land which the LORD your God is giving you to inherit, that any manslayer may flee there.


ആരെങ്കിലും കുലചെയ്തുപോയാൽ അവിടേക്കു ഔടിപ്പോകേണ്ടതിന്നു നീ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കുകയും നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ നിനക്കു അവകാശമായി തരുന്ന ദേശം മൂന്നായി വിഭാഗിക്കയും വേണം;


Joshua 18:6

You shall therefore survey the land in seven parts and bring the survey here to me, that I may cast lots for you here before the LORD our God.


അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദേശം ഏഴുഭാഗമായി കണ്ടെഴുതി ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ . ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽവെച്ചു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചീട്ടിടും.


Acts 2:10

Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya adjoining Cyrene, visitors from Rome, both Jews and proselytes,


പൊന്തൊസിലും ആസ്യയിലും പ്രുഗ്യയിലും പംഫുല്യയിലും മിസ്രയീമിലും കുറേനെക്കു ചേർന്ന ലിബ്യാപ്രദേശങ്ങളിലും പാർക്കുംന്നവരും റോമയിൽ നിന്നു വന്നു പാർക്കുംന്നവരും യെഹൂദന്മാരും യെഹൂദ മതാനുസാരികളും ക്രേത്യരും അറബിക്കാരുമായ നാം


×

Found Wrong Meaning for Parts?

Name :

Email :

Details :×