Carts

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of cart.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cart.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 46:5

Then Jacob arose from Beersheba; and the sons of Israel carried their father Jacob, their little ones, and their wives, in the carts which Pharaoh had sent to carry him.


പിന്നെ യാക്കോബ് ബേർ-ശേബയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു; യിസ്രായേലിന്റെ പുത്രന്മാർ അപ്പനായ യാക്കോബിനെ കയറ്റുവാൻ ഫറവോൻ അയച്ച രഥങ്ങളിൽ അവനെയും തങ്ങളുടെ മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി.


1 Kings 7:27

He also made ten carts of bronze; four cubits was the length of each cart, four cubits its width, and three cubits its height.


അവൻ താമ്രംകൊണ്ടു പത്തു പീ ം ഉണ്ടാക്കി; ഔരോ പീ ത്തിന്നു നാലു മുഴം നീളവും നാലു മുഴം വീതിയും മൂന്നു മുഴം ഉയരവും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Numbers 7:6

So Moses took the carts and the oxen, and gave them to the Levites.


മോശെ വണ്ടികളെയും കാളകളെയും വാങ്ങി ലേവ്യർക്കും കൊടുത്തു. രണ്ടു വണ്ടിയും നാലു കാളയെയും അവൻ ഗേർശോന്യർക്കും അവരുടെ വേലെക്കു തക്കവണ്ണം കൊടുത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Carts?

Name :

Email :

Details :×