Carts

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of cart.
  2. Third-person singular simple present indicative form of cart.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 7:8

and four carts and eight oxen he gave to the sons of Merari, according to their service, under the authority of Ithamar the son of Aaron the priest.


കെഹാത്യർക്കും അവൻ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല; അവരുടെ വേല വിശുദ്ധമന്ദിരം സംബന്ധിച്ചുള്ളതും തോളിൽ ചുമക്കുന്നതും ആയിരുന്നു.


Jeremiah 52:17

The bronze pillars that were in the house of the LORD, and the carts and the bronze Sea that were in the house of the LORD, the Chaldeans broke in pieces, and carried all their bronze to Babylon.


യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ താമ്രസ്തംഭങ്ങളും പീ ങ്ങളും യഹോവയുടെ ആലയത്തിലെ താമ്രംകൊണ്ടുള്ള കടലും കല്ദയർ ഉടെച്ചു താമ്രം ഒക്കെയും ബാബേലിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി.


Genesis 45:19

Now you are commanded--do this: Take carts out of the land of Egypt for your little ones and your wives; bring your father and come.


നിനക്കു കല്പന തന്നിരിക്കുന്നു; ഇതാകുന്നു നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതു: നിങ്ങളുടെ പൈതങ്ങൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും വേണ്ടി മിസ്രയീംദേശത്തു നിന്നു രഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങളുടെ അപ്പനെ കയറ്റി കൊണ്ടുവരേണം.


×

Found Wrong Meaning for Carts?

Name :

Email :

Details :×