Principles

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of principle.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;principle എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Principle Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Principle Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;മര്യാദ - Maryaadha | Maryadha ;പെരുമാറ്റസംഹിത - Perumaattasamhitha | Perumattasamhitha ;തത്ത്വങ്ങള്‍ - Thaththvangal‍ | Thathvangal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Colossians 2:20

Therefore, if you died with Christ from the basic principles of the world, why, as though living in the world, do you subject yourselves to regulations--


നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ലോകത്തിന്റെ ആദ്യപാ ങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു മരിച്ചു എങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെപ്പോലെ


Colossians 2:8

Beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ.


തത്വജ്ഞാനവും വെറും വഞ്ചനയും കൊണ്ടു ആരും നിങ്ങളെ കവർന്നുകളായതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പിൻ ; അതു മനുഷ്യരുടെ സന്പ്രദായത്തിന്നു ഒത്തവണ്ണം, ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാ ങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന്നു ഒത്തവണ്ണമുള്ളതല്ല.


Hebrews 5:12

For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God; and you have come to need milk and not solid food.


കാലം നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആയിരിക്കേണ്ടുന്ന നിങ്ങൾക്കു ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകളുടെ ആദ്യപാ ങ്ങളെ തന്നേ വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചുതരുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു; കട്ടിയായുള്ള ആഹാരമല്ല, പാലത്രേ നിങ്ങൾക്കു ആവശ്യമെന്നു വന്നിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Principles?

Name :

Email :

Details :



×