Stirs

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of stir.
  2. Third-person singular simple present indicative form of stir.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 17:8

Upright men are astonished at this, And the innocent stirs himself up against the hypocrite.


നേരുള്ളവർ അതു കണ്ടു ഭ്രമിച്ചുപോകും; നിർദ്ദോഷി വഷളന്റെ നേരെ ചൊടിക്കും.


Isaiah 64:7

And there is no one who calls on Your name, Who stirs himself up to take hold of You; For You have hidden Your face from us, And have consumed us because of our iniquities.


നിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നവനും നിന്നെ മുറുകെ പിടിപ്പാൻ ഉത്സാഹിക്കുന്നവനും ആരുമില്ല; നിന്റെ മുഖം ഞങ്ങൾ കാണാതവണ്ണം നീ മറെച്ചുവെച്ചു ഞങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കു ഞങ്ങളെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നു


Proverbs 10:12

Hatred stirs up strife, But love covers all sins.


പക വഴക്കുകൾക്കു കാരണം ആകുന്നു; സ്നേഹമോ, സകലലംഘനങ്ങളെയും മൂടുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Stirs?

Name :

Email :

Details :×