Waist

Show Usage

Pronunciation of Waist  

   

English Meaning

That part of the human body which is immediately below the ribs or thorax; the small part of the body between the thorax and hips.

  1. The part of the human trunk between the bottom of the rib cage and the pelvis.
  2. The narrow part of the abdomen of an insect.
  3. The part of a garment that encircles the waist of the body.
  4. The upper part of a garment, extending from the shoulders to the waistline, especially the bodice of a woman's dress.
  5. A blouse.
  6. A child's undershirt.
  7. The middle section or part of an object, especially when narrower than the rest.
  8. Nautical The middle part of the upper deck of a ship between the forecastle and the quarterdeck.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മുറിക്കുപ്പായം - Murikkuppaayam | Murikkuppayam
× അര - Ara
× മദ്ധ്യം - Maddhyam | Madhyam
× നടുവ് - Naduvu
× മാലചക്രകം - Maalachakrakam | Malachakrakam
× രമണം - Ramanam
× ഒടി - Odi
× മദ്ധ്യപ്രദേശം - Maddhyapradhesham | Madhyapradhesham
× ജഘനം - Jaghanam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 13:11

For as the sash clings to the waist of a man, so I have caused the whole house of Israel and the whole house of Judah to cling to Me,' says the LORD, "that they may become My people, for renown, for praise, and for glory; but they would not hear.'


കച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ അരയോടു പറ്റിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ യിസ്രായേൽഗൃഹത്തെ മുഴുവനും യെഹൂദാഗൃഹത്തെ മുഴുവനും എനിക്കു ജനവും കീർത്തിയും പ്രശംസയും അലങ്കാരവും ആകേണ്ടതിന്നു എന്നോടു പറ്റിയിരിക്കുമാറാക്കി; അവർക്കോ അനുസരിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Exodus 28:42

And you shall make for them linen trousers to cover their nakedness; they shall reach from the waist to the thighs.


അവരുടെ നഗ്നത മറെപ്പാൻ അവർക്കും ചണനൂൽകൊണ്ടു കാൽചട്ടയും ഉണ്ടാക്കേണം; അതു അര തുടങ്ങി തുടവരെ എത്തേണം.


Luke 12:35

"Let your waist be girded and your lamps burning;


യജമാനൻ കല്യാണത്തിന്നു പോയി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടനെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും വന്നു കാത്തുനിലക്കുന്ന ആളുകളോടു നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Waist?

Name :

Email :

Details :×