Aaron

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 16:9

And aaron shall bring the goat on which the LORD's lot fell, and offer it as a sin offering.


യഹോവേക്കുള്ള ചീട്ടു വീണ കോലാട്ടുകൊറ്റനെ അഹരോൻ കൊണ്ടുവന്നു പാപയാഗമായി അർപ്പിക്കേണം.


Numbers 12:10

And when the cloud departed from above the tabernacle, suddenly Miriam became leprous, as white as snow. Then aaron turned toward Miriam, and there she was, a leper.


മേഘവും കൂടാരത്തിന്മേൽ നിന്നു നീങ്ങിപ്പോയി. മിർയ്യാം ഹിമംപോലെ വെളുത്തു കുഷ്ഠരോഗിണിയായി; അഹരോൻ മിർയ്യാമിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ കുഷ്ടരോഗിണി എന്നു കണ്ടു.


Leviticus 24:9

And it shall be for aaron and his sons, and they shall eat it in a holy place; for it is most holy to him from the offerings of the LORD made by fire, by a perpetual statute."


അതു അഹരോന്നും പുത്രന്മാർക്കും ഉള്ളതായിരിക്കേണം; അവർ അതു ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലത്തു വെച്ചു തിന്നേണം; അതു അവന്നു ശാശ്വതാവകാശമായി യഹോവയുടെ ദഹനയാഗങ്ങളിൽ അതിവിശുദ്ധം ആകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Aaron?

Name :

Email :

Details :×