Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Emu

English Meaning

A large Australian bird, of two species (Dromaius Novæ-Hollandiæ and D. irroratus), related to the cassowary and the ostrich. The emu runs swiftly, but is unable to fly.

  1. A large, flightless Australian bird (Dromiceius novaehollandiae) related to and resembling the ostrich and the cassowary.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ആസ്ട്രേലിയായിലെ പറക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു പക്ഷി - Aasdreliyaayile Parakkaan‍ Kazhiyaaththa Oru Pakshi | asdreliyayile Parakkan‍ Kazhiyatha Oru Pakshi
ആസ്‌ത്രലിയന്‍ ഒട്ടകപ്പക്ഷി - Aasthraliyan‍ Ottakappakshi | asthraliyan‍ Ottakappakshi

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Genesis 22:21
Huz his firstborn, Buz his brother, KEmuel the father of Aram,
അവർ ആരെന്നാൽ: ആദ്യജാതൻ ഊസ്, അവന്റെ അനുജൻ ബൂസ്, അരാമിന്റെ പിതാവായ കെമൂവേൽ, കേശെദ്, ഹസോ, പിൽദാശ്, യിദലാഫ്, ബെഥൂവേൽ.
1 Chronicles 7:2
The sons of Tola were Uzzi, Rephaiah, Jeriel, Jahmai, Jibsam, and ShEmuel, heads of their father's house. The sons of Tola were mighty men of valor in their generations; their number in the days of David was twenty-two thousand six hundred.
തോലയുടെ പുത്രന്മാർ: ഉസ്സി, രെഫായാവു, യെരിയേൽ, യഹ്മായി, യിബ്സാം, ശെമൂവേൽ എന്നിവർ അവരുടെ പിതാവായ തോലയുടെ ഭവനത്തിന്നു തലവന്മാരും അവരുടെ തലമുറകളിൽ പരാക്രമശാലികളും ആയിരുന്നു; അവരുടെ സംഖ്യ ദാവീദിന്റെ കാലത്തു ഇരുപത്തീരായിരത്തറുനൂറു.
Esther 1:16
And MEmucan answered before the king and the princes: "Queen Vashti has not only wronged the king, but also all the princes, and all the people who are in all the provinces of King Ahasuerus.
അതിന്നു മെമൂഖാൻ രാജാവിനോടും പ്രഭുക്കന്മാരോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ: വസ്ഥിരാജ്ഞി രാജാവിനോടു മാത്രമല്ല, അഹശ്വേരോശ്രാജാവിന്റെ സർവ്വസംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള സകലപ്രഭുക്കന്മാരോടും ജാതികളോടും അന്യായം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
1 Chronicles 4:24
The sons of Simeon were NEmuel, Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul,
ശിമെയോന്റെ പുത്രന്മാർ: നെമൂവേൽ, യാമീൻ , യാരീബ്, സേരഹ്, ശൗൽ;
1 Chronicles 27:17
over the Levites, Hashabiah the son of KEmuel; over the Aaronites, Zadok;
ലേവ്യർക്കും കെമൂവേലിന്റെ മകൻ ഹശബ്യാവു; അഹരോന്യർക്കും സാദോക്;

Esther 1:14
those closest to him being Carshena, Shethar, Admatha, Tarshish, Meres, Marsena, and MEmucan, the seven princes of Persia and Media, who had access to the king's presence, and who ranked highest in the kingdom):
രാജ്യധർമ്മത്തിലും ന്യായത്തിലും പരിജ്ഞാനികളായ എല്ലാവരോടും ആലോചിക്കുക പതിവായിരുന്നതിനാൽ കാലജ്ഞന്മാരായ ആ വിദ്വാന്മാരോടു രാജാവു:
Numbers 26:12
The sons of Simeon according to their families were: of NEmuel, the family of the NEmuelites; of Jamin, the family of the Jaminites; of Jachin, the family of the Jachinites;
ശിമെയോന്റെ പുത്രന്മാർ കുടുംബംകുടുംബമായി ആരെന്നാൽ: നെമൂവേലിൽനിന്നു നെമൂവേല്യകുടുംബം; യാമീനിൽനിന്നു യാമീന്യകുടുംബം; യാഖീനിൽനിന്നു യാഖീന്യകുടുംബം;
Proverbs 31:4
It is not for kings, O LEmuel, It is not for kings to drink wine, Nor for princes intoxicating drink;
വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതു രാജാക്കന്മാർക്കും കൊള്ളരുതു; ലെമൂവേലേ, രാജാക്കന്മാർക്കും അതു കൊള്ളരുതു; മദ്യസക്തി പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കൊള്ളരുതു.
Proverbs 31:1
The words of King LEmuel, the utterance which his mother taught him:
ലെമൂവേൽരാജാവിന്റെ വചനങ്ങൾ; അവന്റെ അമ്മ അവന്നു ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത അരുളപ്പാടു.
Exodus 6:15
And the sons of Simeon were JEmuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul the son of a Canaanite woman. These are the families of Simeon.
ശിമെയോന്റെ പുത്രന്മാർ: യെമൂവേൽ, യാമീൻ , ഔഹദ്, യാഖീൻ , സോഹർ, കനാന്യസ്ത്രീയുടെ മകനായ ശൌൽ; ഇവ ശിമെയോന്റെ കുലങ്ങൾ.
John 3:4
NicodEmus said to Him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?"
നിക്കോദെമൊസ് അവനോടു: മനുഷ്യൻ വൃദ്ധനായശേഷം ജനിക്കുന്നതു എങ്ങനെ? രണ്ടാമതും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കടന്നു ജനിക്കാമോ എന്നു ചോദിച്ചു.
Numbers 26:9
The sons of Eliab were NEmuel, Dathan, and Abiram. These are the Dathan and Abiram, representatives of the congregation, who contended against Moses and Aaron in the company of Korah, when they contended against the LORD;
എലീയാബിന്റെ പുത്രന്മാർ: നെമൂവേൽ, ദാഥാൻ , അബീരാം. യഹോവേക്കു വിരോധമായി കലഹിച്ചപ്പോൾ കോരഹിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മോശെക്കും അഹരോന്നും വിരോധമായി കലഹിച്ച സംഘ സദസ്യന്മാരായ ദാഥാനും അബീരാമും ഇവർ തന്നേ;
Genesis 46:10
The sons of Simeon were JEmuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar, and Shaul, the son of a Canaanite woman.
ശിമെയോന്റെ പുത്രന്മാർ: യെമൂവേൽ, യാമീൻ , ഔഹദ്, യാഖീൻ , സോഹർ, കനാന്യക്കാരത്തിയുടെ മകനായ ശൗൽ.
Esther 1:21
And the reply pleased the king and the princes, and the king did according to the word of MEmucan.
ഈ വാക്കു രാജാവിന്നും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ബോധിച്ചു; രാജാവു മെമൂഖാന്റെ വാക്കുപോലെ ചെയ്തു.
John 7:50
NicodEmus (he who came to Jesus by night, being one of them) said to them,
അവർ അവനോടു: നീയും ഗലീലക്കാരനോ? പരിശോധിച്ചുനോക്കുക; ഗലീലയിൽ നിന്നു പ്രവാചകൻ എഴുന്നേലക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.
John 3:1
There was a man of the Pharisees named NicodEmus, a ruler of the Jews.
പരീശന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യെഹൂദന്മാരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായി നിക്കോദേമൊസ് എന്നു പേരുള്ളോരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു.
John 19:39
And NicodEmus, who at first came to Jesus by night, also came, bringing a mixture of myrrh and aloes, about a hundred pounds.
അവനെ ക്രൂശിച്ച സ്ഥലത്തുതന്നേ ഒരു തോട്ടവും ആ തോട്ടത്തിൽ മുമ്പെ ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാത്ത പുതിയോരു കല്ലറയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
Numbers 34:24
and a leader from the tribe of the children of Ephraim, KEmuel the son of Shiphtan;
എഫ്രയീംഗോത്രത്തിന്നുള്ള പ്രഭു ശിഫ്താന്റെ മകൻ കെമൂവേൽ.
Numbers 34:20
from the tribe of the children of Simeon, ShEmuel the son of Ammihud;
ശിമെയോൻ ഗോത്രത്തിൽ അമ്മീഹൂദിന്റെ മകൻ ശെമൂവേൽ.
John 3:9
NicodEmus answered and said to Him, "How can these things be?"
നിക്കോദേമൊസ് അവനോടു: ഇതു എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്നു ചോദിച്ചു.
×

Found Wrong Meaning for Emu?

Name :

Email :

Details :×