Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Plum

Pronunciation of Plum  

English Meaning

The edible drupaceous fruit of the Prunus domestica, and of several other species of Prunus; also, the tree itself, usually called plum tree.

  1. Any of several shrubs or small trees of the genus Prunus, bearing smooth-skinned, fleshy, edible fruit with a single hard-shelled stone that encloses the seed.
  2. The fruit of any of these trees.
  3. Any of several trees bearing plumlike fruit.
  4. The fruit of such a tree.
  5. A raisin, when added to a pudding or cake.
  6. A sugarplum.
  7. A dark purple to deep reddish purple.
  8. An especially desirable position, assignment, or reward: an ambassadorship granted as a political plum.
  9. Variant of plumb.
  10. Variant of plumb.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഞാവല്‍പ്പഴം - Njaaval‍ppazham | Njaval‍ppazham
വലിയ ഭാഗ്യം - Valiya Bhaagyam | Valiya Bhagyam
ലാഭകരമായ - Laabhakaramaaya | Labhakaramaya
കുരുവില്ലാ മുന്തിരിങ്ങ - Kuruvillaa Munthiringa | Kuruvilla Munthiringa
പ്ലം പഴം - Plam Pazham
ഈ മരത്തിന്‍റെ തടി - Ee Maraththin‍re Thadi | Ee Marathin‍re Thadi
വലിയ ധനം - Valiya Dhanam
ഉത്തമാംശം - Uththamaamsham | Uthamamsham
ഒരു തരം പഴം - Oru Tharam Pazham
നല്ല ശമ്പളവും കുറഞ്ഞ ആയാസവുമുള്ള പണി - Nalla Shampalavum Kuranja Aayaasavumulla Pani | Nalla Shampalavum Kuranja ayasavumulla Pani

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Genesis 41:5
He slept and dreamed a second time; and suddenly seven heads of grain came up on one stalk, plump and good.
അവൻ പിന്നെയും ഉറങ്ങി, രണ്ടാമതും ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു; പുഷ്ടിയുള്ളതും നല്ലതുമായ ഏഴു കതിർ ഒരു തണ്ടിൽ നിന്നു പൊങ്ങി വന്നു.
Amos 7:7
Thus He showed me: Behold, the Lord stood on a wall made with a plumb line, with a plumb line in His hand.
അവൻ എനിക്കു കാണിച്ചുതന്നതെന്തെന്നാൽ: കർത്താവു കയ്യിൽ തൂക്കുകട്ട പിടിച്ചുകൊണ്ടു തൂക്കുകട്ട തൂക്കിയുണ്ടാക്കിയോരു മതിലിന്മേൽ നിന്നു.
Zechariah 4:10
For who has despised the day of small things? For these seven rejoice to see The plumb line in the hand of Zerubbabel. They are the eyes of the LORD, Which scan to and fro throughout the whole earth."
അല്പകാര്യങ്ങളുടെ ദിവസത്തെ ആർ തുച്ഛീകരിക്കുന്നു? സർവ്വഭൂമിയിലും ഊടാടിച്ചെല്ലുന്ന യഹോവയുടെ ഈ ഏഴു കണ്ണു സെരുബ്ബാബേലിന്റെ കയ്യിലുള്ള തുക്കുകട്ട കണ്ടു സന്തോഷിക്കുന്നു.
Amos 7:8
And the LORD said to me, "Amos, what do you see?" And I said, "A plumb line." Then the Lord said: "Behold, I am setting a plumb line In the midst of My people Israel; I will not pass by them anymore.
യഹോവ എന്നോടു: ആമോസേ, നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു ചോദിച്ചതിന്നു ഒരു തൂക്കുകട്ട എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിന്നു കർത്താവു: ഞാൻ എന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിന്റെ നടുവിൽ ഒരു തൂക്കുകട്ട പിടിക്കും; ഞാൻ ഇനി അവരെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല;
2 Kings 21:13
And I will stretch over Jerusalem the measuring line of Samaria and the plummet of the house of Ahab; I will wipe Jerusalem as one wipes a dish, wiping it and turning it upside down.
ഞാൻ യെരൂശലേമിന്മേൽ ശമർയ്യയുടെ അളവുനൂലും ആഹാബ് ഗൃഹത്തിന്റെ തൂക്കുകട്ടയും പിടിക്കും; ഒരുത്തൻ ഒരു തളിക തുടെക്കയും തുടെച്ചശേഷം അതു കവിഴ്ത്തിവെക്കയും ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഞാൻ യെരൂശലേമിനെ തുടെച്ചുകളയും.
Genesis 41:7
And the seven thin heads devoured the seven plump and full heads. So Pharaoh awoke, and indeed, it was a dream.
നേർത്ത ഏഴു കതിരുകൾ പുഷ്ടിയും മണിക്കരുത്തുമുള്ള ഏഴു കതിരുകളെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഫറവോൻ ഉണർന്നു, അതു സ്വപ്നം എന്നു അറിഞ്ഞു.
Isaiah 28:17
Also I will make justice the measuring line, And righteousness the plummet; The hail will sweep away the refuge of lies, And the waters will overflow the hiding place.
ഞാൻ ന്യായത്തെ അളവുചരടും നീതിയെ തൂക്കുകട്ടയും ആക്കിവേക്കും; കന്മഴ വ്യാജശരണത്തെ നീക്കിക്കളയും; വെള്ളം ഒളിപ്പിടത്തെ ഒഴിക്കി കൊണ്ടുപോകും.
×

Found Wrong Meaning for Plum?

Name :

Email :

Details :×