Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Hare

Pronunciation of Hare  

English Meaning

To excite; to tease, harass, or worry; to harry.

  1. Any of various mammals of the family Leporidae, especially of the genus Lepus, similar to rabbits but having longer ears and legs and giving birth to active, furred young.
  2. To move hurriedly, as if hunting a swift quarry.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചെവിയന്‍ - Cheviyan‍
മുയല്‍ - Muyal‍
ശശം - Shasham

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Proverbs 14:10
The heart knows its own bitterness, And a stranger does not sHare its joy.
ഹൃദയം സ്വന്തദുഃഖത്തെ അറിയുന്നു; അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും അന്യൻ ഇടപെടുന്നില്ല.
1 Chronicles 25:14
the seventh for JesHarelah, his sons and his brethren, twelve;
ഏഴാമത്തേതു യെശരേലെക്കു വന്നു; അവനും പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും കൂടി പന്ത്രണ്ടുപേർ.
Joshua 19:9
The inheritance of the children of Simeon was included in the sHare of the children of Judah, for the sHare of the children of Judah was too much for them. Therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of that people.
അവരുടെ അതിർ പടിഞ്ഞാറോട്ടു മരലയിലേക്കു കയറി ദബ്ബേശെത്ത്വരെ ചെന്നു യൊക്നെയാമിന്നെതിരെയുള്ള തോടുവരെ എത്തുന്നു.
Proverbs 25:24
It is better to dwell in a corner of a housetop, Than in a house sHared with a contentious woman.
ശണ് കൂടുന്ന സ്ത്രീയോടുകൂടെ പൊതുവീട്ടിൽ പാർക്കുംന്നതിനെക്കാൾ മേൽപുരയുടെ ഒരു കോണിൽ പാർക്കുംന്നതു നല്ലതു.
Hebrews 13:16
But do not forget to do good and to sHare, for with such sacrifices God is well pleased.
നന്മചെയ്‍വാനും കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുതു. ഈവക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നതു.
Leviticus 11:6
the Hare, because it chews the cud but does not have cloven hooves, is unclean to you;
മുയൽ; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു പിളന്നതല്ലായ്കയാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം.
Micah 4:3
He shall judge between many peoples, And rebuke strong nations afar off; They shall beat their swords into plowsHares, And their spears into pruning hooks; Nation shall not lift up sword against nation, Neither shall they learn war anymore.
അവൻ അനേകജാതികളുടെ ഇടയിൽ ന്യായംവിധിക്കയും ബഹുവംശങ്ങൾക്കു ദൂരത്തോളം വിധി കല്പിക്കയും ചെയ്യും; അവർ തങ്ങളുടെ വാളുകളെ കൊഴുക്കളായും കുന്തങ്ങളെ വാക്കത്തികളായും അടിച്ചുതീർക്കും; ജാതി ജാതിക്കുനേരെ വാൾ ഔങ്ങുകയില്ല; അവർ ഇനി യുദ്ധം അഭ്യസിക്കയുമില്ല.
Joel 3:10
Beat your plowsHares into swords And your pruning hooks into spears; Let the weak say, "I am strong."'
നിങ്ങളുടെ കൊഴുക്കളെ വാളുകളായും വാക്കത്തികളെ കുന്തങ്ങളായും അടിപ്പിൻ ! ദുർബ്ബലൻ തന്നെത്താൻ വീരനായി മതിക്കട്ടെ.
Jeremiah 39:13
So Nebuzaradan the captain of the guard sent Nebushasban, Rabsaris, Nergal-SHarezer, Rabmag, and all the king of Babylon's chief officers;
അങ്ങനെ അകമ്പടിനായകനായ നെബൂസർ-അദാനും നെബൂശസ്ബാനും രബ്-സാരീസും നേർഗ്ഗൽ-ശരേസരും രബ്-മാഗും ബാബേൽരാജാവിന്റെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരുംകൂടെ ആളയച്ചു,
1 Timothy 5:22
Do not lay hands on anyone hastily, nor sHare in other people's sins; keep yourself pure.
യാതൊരുത്തന്റെ മേലും വേഗത്തിൽ കൈവെക്കരുതു; അന്യന്മാരുടെ പാപങ്ങളിൽ ഔഹരിക്കാരനാകയുമരുതു. നിന്നെത്തന്നെ നിർമ്മലനായി കാത്തുകൊൾക.
Ecclesiastes 9:6
Also their love, their hatred, and their envy have now perished; Nevermore will they have a sHare In anything done under the sun.
അവരുടെ സ്നേഹവും ദ്വേഷവും അസൂയയും നശിച്ചുപോയി; സൂര്യന്നു കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും അവർക്കും ഇനി ഒരിക്കലും ഔഹരിയില്ല.
Habakkuk 1:16
Therefore they sacrifice to their net, And burn incense to their dragnet; Because by them their sHare is sumptuous And their food plentiful.
അതു ഹേതുവായി അവൻ തന്റെ വലെക്കു ബലികഴിക്കുന്നു; കോരുവലെക്കു ധൂപം കാട്ടുന്നു; അവയാലല്ലോ അവന്റെ ഔഹരി പുഷ്ടിയുള്ളതും അവന്റെ ആഹാരം പൂർത്തിയുള്ളതുമായ്തീരുന്നതു.
Jeremiah 39:3
Then all the princes of the king of Babylon came in and sat in the Middle Gate: Nergal-SHarezer, Samgar-Nebo, Sarsechim, Rabsaris, Nergal-Sarezer, Rabmag, with the rest of the princes of the king of Babylon.
ബാബേൽരാജാവിന്റെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരുമായ നേർഗ്ഗൽ--ശരേസരും സംഗർ-നെബോവും സർ-സെഖീമും രബ്-സാരീസും നേർഗ്ഗൽ-ശരേസരും രബ്-മാഗും ബാബേൽരാജാവിന്റെ ശേഷം പ്രഭുക്കന്മാരൊക്കെയും അകത്തു കടന്നു നടുവിലത്തെ വാതിൽക്കൽ ഇരുന്നു.
1 Samuel 13:21
and the charge for a sharpening was a pim for the plowsHares, the mattocks, the forks, and the axes, and to set the points of the goads.
എന്നാൽ മൺവെട്ടി, കലപ്പ, മുപ്പല്ലി, മഴു എന്നിവെക്കായും മുടിങ്കോൽ കൂർപ്പിപ്പാനും അവർക്കും അരം ഉണ്ടായിരുന്നു.
Deuteronomy 14:7
Nevertheless, of those that chew the cud or have cloven hooves, you shall not eat, such as these: the camel, the Hare, and the rock hyrax; for they chew the cud but do not have cloven hooves; they are unclean for you.
എന്നാൽ അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പു പിളർന്നവയിലും തിന്നരുതാത്തവ ഏവയെന്നാൽ: ഒട്ടകം, മുയൽ, കുഴി മുയൽ; അവ അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു പിളർന്നവയല്ല; അവ നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം.
1 Samuel 30:24
For who will heed you in this matter? But as his part is who goes down to the battle, so shall his part be who stays by the supplies; they shall sHare alike."
ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കു ആർ സമ്മതിക്കും? യുദ്ധത്തിന്നു പോകുന്നവന്റെ ഔഹരിയും സാമാനങ്ങൾക്കരികെ താമസിക്കുന്നവന്റെ ഔഹരിയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കേണം; അവർ സമാംശമായി ഭാഗിച്ചെടുക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു.
2 Samuel 20:1
And there happened to be there a rebel, whose name was Sheba the son of Bichri, a Benjamite. And he blew a trumpet, and said: "We have no sHare in David, Nor do we have inheritance in the son of Jesse; Every man to his tents, O Israel!"
എന്നാൽ ബെന്യാമീന്യനായി ബിക്രിയുടെ മകനായ ശേബ എന്നു പേരുള്ള ഒരു നീചൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവൻ കാഹളം ഊതി: ദാവീദിങ്കൽ നമുക്കു ഔഹരി ഇല്ല; യിശ്ശായിയുടെ മകങ്കൽ അവകാശവും ഇല്ല; യിസ്രായേലേ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്കു പൊയ്ക്കൊൾവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.
1 Samuel 13:20
But all the Israelites would go down to the Philistines to sharpen each man's plowsHare, his mattock, his ax, and his sickle;
യിസ്രായേല്യർ തങ്ങളുടെ കൊഴു, കലപ്പ, മഴു, മൺവെട്ടി എന്നിവ കാച്ചിപ്പാൻ ഫെലിസ്ത്യരുടെ അടുക്കൽ ചെല്ലേണ്ടിവന്നു.
Proverbs 17:2
A wise servant will rule over a son who causes shame, And will sHare an inheritance among the brothers.
നാണംകെട്ട മകന്റെമേൽ ബുദ്ധിമാനായ ദാസൻ കർത്തൃത്വം നടത്തും; സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കും.
Isaiah 37:38
Now it came to pass, as he was worshiping in the house of Nisroch his god, that his sons Adrammelech and SHarezer struck him down with the sword; and they escaped into the land of Ararat. Then Esarhaddon his son reigned in his place.
എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ദേവനായ നിസ്രോക്കിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തു അവന്റെ പുത്രന്മാരായ അദ്രമ്മേലെക്കും ശരേസെരും അവനെ വാൾകൊണ്ടു കൊന്നിട്ടു അരാരാത്ത് ദേശത്തേക്കു ഔടിപ്പൊയ്ക്കളഞ്ഞു; അവന്റെ മകനായ ഏസർഹദ്ദോൻ അവന്നു പകരം രാജാവായിത്തീർന്നു.
Isaiah 16:7
Therefore Moab shall wail for Moab; Everyone shall wail. For the foundations of Kir Hareseth you shall mourn; Surely they are stricken.
അതുകൊണ്ടു മോവാബിനെപ്പറ്റി മോവാബ് തന്നേ മുറയിടും; എല്ലാവരും മുറയിടും; കീർ-ഹരേശെത്തിന്റെ മുന്തിരിയടകളെക്കുറിച്ചു നിങ്ങൾ കേവലം ദുഃഖിതന്മാരായി വിലപിക്കും.
Joshua 17:14
Then the children of Joseph spoke to Joshua, saying, "Why have you given us only one lot and one sHare to inherit, since we are a great people, inasmuch as the LORD has blessed us until now?"
അനന്തരം യോസേഫിന്റെ മക്കൾ യോശുവയോടു: യഹോവ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ജനമായി തീർന്നിരിക്കെ ഒരു നറുക്കും ഔഹരിയും മാത്രം നീ ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.
Proverbs 21:9
Better to dwell in a corner of a housetop, Than in a house sHared with a contentious woman.
ശണ് കൂടുന്ന സ്ത്രീയോടുകൂടെ പൊതുവീട്ടിൽ പാർക്കുംന്നതിനെക്കാൾ മേൽപുരയുടെ ഒരു കോണിൽ പാർക്കുംന്നതു നല്ലതു.
Philippians 4:15
Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church sHared with me concerning giving and receiving but you only.
ഫിലിപ്പിയരേ, സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മക്കദോന്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടാറെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവുചിലവുകാര്യത്തിൽ എന്നോടു കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്നു നിങ്ങളും അറിയുന്നു.
1 Kings 12:16
Now when all Israel saw that the king did not listen to them, the people answered the king, saying: "What sHare have we in David? We have no inheritance in the son of Jesse. To your tents, O Israel! Now, see to your own house, O David!" So Israel departed to their tents.
രാജാവു തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ കേൾക്കയില്ലെന്നു എല്ലായിസ്രായേലും കണ്ടപ്പോൾ ജനം രാജാവിനോടു: ദാവീദിങ്കൽ ഞങ്ങൾക്കു എന്തു ഔഹരി ഉള്ളു? യിശ്ശായിയുടെ മകങ്കൽ ഞങ്ങൾക്കു അവകാശമില്ലല്ലോ; യിസ്രായേലേ, നിങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്കു പൊയ്ക്കൊൾവിൻ ; ദാവീദേ, നിന്റെ ഗൃഹം നോക്കിക്കൊൾക എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു, യിസ്രായേൽ തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിലേക്കു പോയി.
×

Found Wrong Meaning for Hare?

Name :

Email :

Details :×