Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Hare

Pronunciation of Hare  

English Meaning

To excite; to tease, harass, or worry; to harry.

  1. Any of various mammals of the family Leporidae, especially of the genus Lepus, similar to rabbits but having longer ears and legs and giving birth to active, furred young.
  2. To move hurriedly, as if hunting a swift quarry.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചെവിയന്‍ - Cheviyan‍
മുയല്‍ - Muyal‍
ശശം - Shasham

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Proverbs 21:9
Better to dwell in a corner of a housetop, Than in a house sHared with a contentious woman.
ശണ് കൂടുന്ന സ്ത്രീയോടുകൂടെ പൊതുവീട്ടിൽ പാർക്കുംന്നതിനെക്കാൾ മേൽപുരയുടെ ഒരു കോണിൽ പാർക്കുംന്നതു നല്ലതു.
1 Samuel 30:24
For who will heed you in this matter? But as his part is who goes down to the battle, so shall his part be who stays by the supplies; they shall sHare alike."
ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്കു ആർ സമ്മതിക്കും? യുദ്ധത്തിന്നു പോകുന്നവന്റെ ഔഹരിയും സാമാനങ്ങൾക്കരികെ താമസിക്കുന്നവന്റെ ഔഹരിയും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കേണം; അവർ സമാംശമായി ഭാഗിച്ചെടുക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു.
Revelation 18:4
And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people, lest you sHare in her sins, and lest you receive of her plagues.
വേറോരു ശബ്ദം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നു പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടതു. എന്റെ ജനമായുള്ളോരേ, അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെയും അവളുടെ ബാധകളിൽ ഔഹരിക്കാരാകാതെയുമിരിപ്പാൻ അവളെ വിട്ടു പോരുവിൻ .
Hebrews 2:14
Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, He Himself likewise sHared in the same, that through death He might destroy him who had the power of death, that is, the devil,
മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോടു കൂടിയവർ ആകകൊണ്ടു അവനും അവരെപ്പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോടു കൂടിയവനായി മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായ പിശാചിനെ
Philippians 4:14
Nevertheless you have done well that you sHared in my distress.
എങ്കിലും എന്റെ കഷ്ടതയിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചതു നന്നായി.
Proverbs 17:2
A wise servant will rule over a son who causes shame, And will sHare an inheritance among the brothers.
നാണംകെട്ട മകന്റെമേൽ ബുദ്ധിമാനായ ദാസൻ കർത്തൃത്വം നടത്തും; സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കും.
Isaiah 37:38
Now it came to pass, as he was worshiping in the house of Nisroch his god, that his sons Adrammelech and SHarezer struck him down with the sword; and they escaped into the land of Ararat. Then Esarhaddon his son reigned in his place.
എന്നാൽ അവൻ തന്റെ ദേവനായ നിസ്രോക്കിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തു അവന്റെ പുത്രന്മാരായ അദ്രമ്മേലെക്കും ശരേസെരും അവനെ വാൾകൊണ്ടു കൊന്നിട്ടു അരാരാത്ത് ദേശത്തേക്കു ഔടിപ്പൊയ്ക്കളഞ്ഞു; അവന്റെ മകനായ ഏസർഹദ്ദോൻ അവന്നു പകരം രാജാവായിത്തീർന്നു.
1 Chronicles 25:14
the seventh for JesHarelah, his sons and his brethren, twelve;
ഏഴാമത്തേതു യെശരേലെക്കു വന്നു; അവനും പുത്രന്മാരും സഹോദരന്മാരും കൂടി പന്ത്രണ്ടുപേർ.
2 Kings 19:37
Now it came to pass, as he was worshiping in the temple of Nisroch his god, that his sons Adrammelech and SHarezer struck him down with the sword; and they escaped into the land of Ararat. Then Esarhaddon his son reigned in his place.
അവൻ തന്റെ ദേവനായ നിസ്രോക്കിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തു അവന്റെ പുത്രന്മാരായ അദ്രമേലെക്കും ശരേസെരും അവനെ വാൾകൊണ്ടു കൊന്നിട്ടു അരാരാത്ത് ദേശത്തേക്കു ഔടിപ്പൊയ്ക്കളഞ്ഞു. അവന്റെ മകനായ ഏസെർ-ഹദ്ദോൻ അവന്നുപകരം രാജാവായ്തീർന്നു.
Isaiah 2:4
He shall judge between the nations, And rebuke many people; They shall beat their swords into plowsHares, And their spears into pruning hooks; Nation shall not lift up sword against nation, Neither shall they learn war anymore.
അവൻ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ന്യായം വിധിക്കയും ബഹുവംശങ്ങൾക്കു വിധികല്പിക്കയും ചെയ്യും; അവർ തങ്ങളുടെ വാളുകളെ കൊഴുക്കളായും കുന്തങ്ങളെ വാക്കത്തികളായും അടിച്ചുതീർക്കും; ജാതി ജാതിക്കു നേരെ വാളോങ്ങുകയില്ല; അവർ ഇനി യുദ്ധം അഭ്യസിക്കയും ഇല്ല.
Proverbs 14:10
The heart knows its own bitterness, And a stranger does not sHare its joy.
ഹൃദയം സ്വന്തദുഃഖത്തെ അറിയുന്നു; അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും അന്യൻ ഇടപെടുന്നില്ല.
Joshua 17:14
Then the children of Joseph spoke to Joshua, saying, "Why have you given us only one lot and one sHare to inherit, since we are a great people, inasmuch as the LORD has blessed us until now?"
അനന്തരം യോസേഫിന്റെ മക്കൾ യോശുവയോടു: യഹോവ ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഞങ്ങൾ ഒരു വലിയ ജനമായി തീർന്നിരിക്കെ ഒരു നറുക്കും ഔഹരിയും മാത്രം നീ ഞങ്ങൾക്കു തന്നതു എന്തു എന്നു ചോദിച്ചു.
2 Timothy 1:8
Therefore do not be ashamed of the testimony of our Lord, nor of me His prisoner, but sHare with me in the sufferings for the gospel according to the power of God,
അതുകൊണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെയും അവന്റെ ബദ്ധനായ എന്നെയും കുറിച്ചു ലജ്ജിക്കാതെ സുവിശേഷത്തിന്നായി ദൈവശക്തിക്കു ഒത്തവണ്ണം നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്ക.
Joshua 19:9
The inheritance of the children of Simeon was included in the sHare of the children of Judah, for the sHare of the children of Judah was too much for them. Therefore the children of Simeon had their inheritance within the inheritance of that people.
അവരുടെ അതിർ പടിഞ്ഞാറോട്ടു മരലയിലേക്കു കയറി ദബ്ബേശെത്ത്വരെ ചെന്നു യൊക്നെയാമിന്നെതിരെയുള്ള തോടുവരെ എത്തുന്നു.
Joel 3:10
Beat your plowsHares into swords And your pruning hooks into spears; Let the weak say, "I am strong."'
നിങ്ങളുടെ കൊഴുക്കളെ വാളുകളായും വാക്കത്തികളെ കുന്തങ്ങളായും അടിപ്പിൻ ! ദുർബ്ബലൻ തന്നെത്താൻ വീരനായി മതിക്കട്ടെ.
1 Timothy 5:22
Do not lay hands on anyone hastily, nor sHare in other people's sins; keep yourself pure.
യാതൊരുത്തന്റെ മേലും വേഗത്തിൽ കൈവെക്കരുതു; അന്യന്മാരുടെ പാപങ്ങളിൽ ഔഹരിക്കാരനാകയുമരുതു. നിന്നെത്തന്നെ നിർമ്മലനായി കാത്തുകൊൾക.
Ecclesiastes 9:6
Also their love, their hatred, and their envy have now perished; Nevermore will they have a sHare In anything done under the sun.
അവരുടെ സ്നേഹവും ദ്വേഷവും അസൂയയും നശിച്ചുപോയി; സൂര്യന്നു കീഴെ നടക്കുന്ന യാതൊന്നിലും അവർക്കും ഇനി ഒരിക്കലും ഔഹരിയില്ല.
2 John 1:11
for he who greets him sHares in his evil deeds.
അവന്നു കുശലം പറയുന്നവൻ അവന്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾക്കു കൂട്ടാളിയല്ലോ.
1 Timothy 6:18
Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to sHare,
സാക്ഷാലുള്ള ജീവനെ പിടിച്ചു കൊള്ളേണ്ടതിന്നു വരുംകാലത്തേക്കു നല്ലോരു അടിസ്ഥാനം നിക്ഷേപിച്ചുകൊൾവാനും ആജ്ഞാപിക്ക.
Galatians 6:6
Let him who is taught the word sHare in all good things with him who teaches.
വചനം പ ിക്കുന്നവൻ പ ിപ്പിക്കുന്നവന്നു എല്ലാനന്മയിലും ഔഹരി കൊടുക്കേണം.
Philippians 4:15
Now you Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church sHared with me concerning giving and receiving but you only.
ഫിലിപ്പിയരേ, സുവിശേഷഘോഷണത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ മക്കദോന്യയിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടാറെ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവുചിലവുകാര്യത്തിൽ എന്നോടു കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്നു നിങ്ങളും അറിയുന്നു.
Jeremiah 39:13
So Nebuzaradan the captain of the guard sent Nebushasban, Rabsaris, Nergal-SHarezer, Rabmag, and all the king of Babylon's chief officers;
അങ്ങനെ അകമ്പടിനായകനായ നെബൂസർ-അദാനും നെബൂശസ്ബാനും രബ്-സാരീസും നേർഗ്ഗൽ-ശരേസരും രബ്-മാഗും ബാബേൽരാജാവിന്റെ സകലപ്രഭുക്കന്മാരുംകൂടെ ആളയച്ചു,
Habakkuk 1:16
Therefore they sacrifice to their net, And burn incense to their dragnet; Because by them their sHare is sumptuous And their food plentiful.
അതു ഹേതുവായി അവൻ തന്റെ വലെക്കു ബലികഴിക്കുന്നു; കോരുവലെക്കു ധൂപം കാട്ടുന്നു; അവയാലല്ലോ അവന്റെ ഔഹരി പുഷ്ടിയുള്ളതും അവന്റെ ആഹാരം പൂർത്തിയുള്ളതുമായ്തീരുന്നതു.
Isaiah 58:7
Is it not to sHare your bread with the hungry, And that you bring to your house the poor who are cast out; When you see the naked, that you cover him, And not hide yourself from your own flesh?
വിശപ്പുള്ളവന്നു നിന്റെ അപ്പം നുറുക്കിക്കൊടുക്കുന്നതും അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന സാധുക്കളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നതും നഗ്നനെ കണ്ടാൽ അവനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതും നിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളായിരിക്കുന്നവർ‍കൂ നിന്നെത്തന്നേ മറെക്കാതെയിരിക്കുന്നതും അല്ലയോ?
Proverbs 25:24
It is better to dwell in a corner of a housetop, Than in a house sHared with a contentious woman.
ശണ് കൂടുന്ന സ്ത്രീയോടുകൂടെ പൊതുവീട്ടിൽ പാർക്കുംന്നതിനെക്കാൾ മേൽപുരയുടെ ഒരു കോണിൽ പാർക്കുംന്നതു നല്ലതു.
×

Found Wrong Meaning for Hare?

Name :

Email :

Details :×