Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Camel

Pronunciation of Camel  

English Meaning

A large ruminant used in Asia and Africa for carrying burdens and for riding. The camel is remarkable for its ability to go a long time without drinking. Its hoofs are small, and situated at the extremities of the toes, and the weight of the animal rests on the callous. The dromedary (Camelus dromedarius) has one bunch on the back, while the Bactrian camel (C. Bactrianus) has two. The llama, alpaca, and vicuña, of South America, belong to a related genus (Auchenia).

  1. A humped, long-necked ruminant mammal of the genus Camelus, domesticated in Old World desert regions as a beast of burden and as a source of wool, milk, and meat.
  2. A device used to raise sunken objects, consisting of a hollow structure that is submerged, attached tightly to the object, and pumped free of water. Also called caisson.
  3. Sports A spin in figure skating that is performed in an arabesque or modified arabesque position.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മണല്‍ത്തിട്ടയില്‍ ഉറച്ചുപോയ കപ്പല്‍ പൊക്കി ഒഴുക്കുന്നതിനു ഘടിപ്പിക്കുന്ന യന്ത്രം - Manal‍ththittayil‍ Urachupoya Kappal‍ Pokki Ozhukkunnathinu Ghadippikkunna Yanthram | Manal‍thittayil‍ Urachupoya Kappal‍ Pokki Ozhukkunnathinu Ghadippikkunna Yanthram
അവിശ്വസനീയമായ കാര്യം - Avishvasaneeyamaaya Kaaryam | Avishvasaneeyamaya Karyam
ഒരുതരം വിമാനം - Orutharam Vimaanam | Orutharam Vimanam
ഒട്ടകം - Ottakam

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Genesis 12:16
He treated Abram well for her sake. He had sheep, oxen, male donkeys, male and female servants, female donkeys, and Camels.
അവളുടെ നിമിത്തം അവൻഅബ്രാമിന്നു നന്മ ചെയ്തു; അവന്നു ആടുമാടുകളും ആൺകഴുതകളും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും പെൺകഴുതകളും ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
Jeremiah 49:32
Their Camels shall be for booty, And the multitude of their cattle for plunder. I will scatter to all winds those in the farthest corners, And I will bring their calamity from all its sides," says the LORD.
അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങൾ കവർച്ചയും അവരുടെ കന്നുകാലിക്കൂട്ടങ്ങൾ കൊള്ളയും ആയിത്തീരും; തലയുടെ അരികു വടിച്ചുവരെ ഞാൻ എല്ലാകാറ്റുകളിലേക്കും ചിന്നിച്ചുകളകയും നാലു പുറത്തുനിന്നും അവർക്കും ആപത്തു വരുത്തുകയും ചെയ്യും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.
1 Chronicles 5:21
Then they took away their livestock--fifty thousand of their Camels, two hundred and fifty thousand of their sheep, and two thousand of their donkeys--also one hundred thousand of their men;
അവൻ അമ്പതിനായിരം ഒട്ടകം, രണ്ടുലക്ഷത്തമ്പതിനായിരം ആടു, രണ്ടായിരം കഴുത എന്നിങ്ങനെ അവരുടെ കന്നുകാലികളെയും ഒരു ലക്ഷം ആളുകളെയും പിടിച്ചു കെണ്ടുപോയി.
Genesis 24:30
So it came to pass, when he saw the nose ring, and the bracelets on his sister's wrists, and when he heard the words of his sister Rebekah, saying, "Thus the man spoke to me," that he went to the man. And there he stood by the Camels at the well.
അവൻ മൂക്കൂത്തിയും സഹോദരിയുടെ കൈമേൽ വളയും കാണുകയും ആ പുരുഷൻ ഇന്നപ്രകാരം എന്നോടു പറഞ്ഞു എന്നു തന്റെ സഹോദരിയായ റിബെക്കയുടെ വാക്കു കേൾക്കയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ പുരുഷന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു; അവൻ കിണറ്റിങ്കൽ ഒട്ടകങ്ങളുടെ അരികെ നിൽക്കയായിരുന്നു.
Genesis 24:11
And he made his Camels kneel down outside the city by a well of water at evening time, the time when women go out to draw water.
വൈകുന്നേരം സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കോരുവാൻ വരുന്ന സമയത്തു അവൻ ഒട്ടകങ്ങളെ പട്ടണത്തിന്നു പുറത്തു ഒരു കിണറ്റിന്നരികെ നിറുത്തി പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ:

1 Samuel 27:9
Whenever David attacked the land, he left neither man nor woman alive, but took away the sheep, the oxen, the donkeys, the Camels, and the apparel, and returned and came to Achish.
എന്നാൽ ദാവീദ് ആ ദേശത്തെ ആക്രമിച്ചു; പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും ജീവനോടെ വെച്ചേച്ചില്ല; ആടുമാടുകൾ, കഴുതകൾ, ഒട്ടകങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയും അപഹരിച്ചുകൊണ്ടു അവൻ ആഖീശിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിവന്നു.
Judges 8:26
Now the weight of the gold earrings that he requested was one thousand seven hundred shekels of gold, besides the crescent ornaments, pendants, and purple robes which were on the kings of Midian, and besides the chains that were around their Camels' necks.
അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയ പൊൻ കടുക്കന്റെ തൂക്കം ആയിരത്തെഴുനൂറു ശേക്കെൽ ആയിരുന്നു; ഇതല്ലാതെ ചന്ദ്രക്കലകളും കുണ്ഡലങ്ങളും മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാർ ധരിച്ചിരുന്ന രക്താംബരങ്ങളും അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ മാലകളും ഉണ്ടായിരുന്നു.
Genesis 37:25
And they sat down to eat a meal. Then they lifted their eyes and looked, and there was a company of Ishmaelites, coming from Gilead with their Camels, bearing spices, balm, and myrrh, on their way to carry them down to Egypt.
അവർ ഭക്ഷണം കഴിപ്പാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ തലപൊക്കി നോക്കി, ഗിലെയാദിൽനിന്നു സാംപ്രാണിയും സുഗന്ധപ്പശയും സന്നിനായകവും ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയറ്റി മിസ്രയീമിലേക്കു കൊണ്ടുപോകുന്ന യിശ്മായേല്യരുടെ ഒരു യാത്രക്കൂട്ടം വരുന്നതു കണ്ടു.
Genesis 31:34
Now Rachel had taken the household idols, put them in the Camel's saddle, and sat on them. And Laban searched all about the tent but did not find them.
എന്നാൽ റാഹേൽ വിഗ്രഹങ്ങളെ എടുത്തു ഒട്ടകക്കോപ്പിനകത്തു ഇട്ടു അതിന്മേൽ ഇരിക്കയായിരുന്നു. ലാബാൻ കൂടാരത്തിൽ ഒക്കെയും തിരഞ്ഞു നോക്കി, കണ്ടില്ല താനും.
2 Chronicles 14:15
They also attacked the livestock enclosures, and carried off sheep and Camels in abundance, and returned to Jerusalem.
അവർ നാൽക്കാലികളുടെ കൂടാരങ്ങളെയും ആക്രമിച്ചു, അനവധി ആടുകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും അപഹരിച്ചു യെരൂശലേമിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോന്നു.
Exodus 9:3
behold, the hand of the LORD will be on your cattle in the field, on the horses, on the donkeys, on the Camels, on the oxen, and on the sheep--a very severe pestilence.
യഹോവയുടെ കൈ കുതിര, കഴുത, ഒട്ടകം, കന്നുകാലി, ആടു എന്നിങ്ങനെ വയലിൽ നിനക്കുള്ള മൃഗങ്ങളിന്മേൽ വരും; അതികഠിനമായ വ്യാധിയുണ്ടാകും.
Genesis 32:15
thirty milk Camels with their colts, forty cows and ten bulls, twenty female donkeys and ten foals.
കറവുള്ള മുപ്പതു ഒട്ടകത്തെയും അവയുടെ കുട്ടികളെയും നാല്പതു പശുവിനെയും പത്തു കാളയെയും ഇരുപതു പെൺകഴുതയെയും പത്തു കഴുതകൂട്ടിയെയും വേർതിരിച്ചു.
Genesis 24:20
Then she quickly emptied her pitcher into the trough, ran back to the well to draw water, and drew for all his Camels.
പാത്രത്തിലെ വെള്ളം വേഗം തൊട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചു, പിന്നെയും കോരിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ കിണറ്റിലേക്കു ഔടി ഇറങ്ങി അവന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും എല്ലാം കോരിക്കൊടുത്തു.
Genesis 24:46
And she made haste and let her pitcher down from her shoulder, and said, "Drink, and I will give your Camels a drink also.' So I drank, and she gave the Camels a drink also.
അവൾ വേഗം തോളിൽനിന്നു പാത്രം ഇറക്കി: കുടിക്ക, ഞാൻ നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ കുടിച്ചു; അവൾ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു.
Matthew 19:24
And again I say to you, it is easier for a Camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God."
ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനെക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയൂടെ കടക്കുന്നതു എളുപ്പം എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു” എന്നു പറഞ്ഞു.
Genesis 24:61
Then Rebekah and her maids arose, and they rode on the Camels and followed the man. So the servant took Rebekah and departed.
പിന്നെ റിബെക്കയും അവളുടെ ദാസിമാരും എഴുന്നേറ്റു ഒട്ടകപ്പുറത്തു കയറി ആ പുരുഷനോടുകൂടെ പോയി; അങ്ങനെ ദാസൻ റിബെക്കയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.
Genesis 24:10
Then the servant took ten of his master's Camels and departed, for all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia, to the city of Nahor.
അനന്തരം ആ ദാസൻ തന്റെ യജമാനന്റെ ഒട്ടകങ്ങളിൽ പത്തു ഒട്ടകങ്ങളെയും യജമാനന്നുള്ള വിവിധമായ വിശേഷവസ്തുക്കളെയും കൊണ്ടു പുറപ്പെട്ടു മെസൊപ്പൊത്താമ്യയിൽ നാഹോരിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു.
Genesis 30:43
Thus the man became exceedingly prosperous, and had large flocks, female and male servants, and Camels and donkeys.
അവൻ മഹാസമ്പന്നനായി അവന്നു വളരെ ആടുകളും ദാസീദാസന്മാരും ഒട്ടകങ്ങളും കഴുതകളും ഉണ്ടാകയും ചെയ്തു.
1 Kings 10:2
She came to Jerusalem with a very great retinue, with Camels that bore spices, very much gold, and precious stones; and when she came to Solomon, she spoke with him about all that was in her heart.
അവൾ അതിമഹത്തായ പരിവാരത്തോടും സുഗന്ധവർഗ്ഗവും അനവധി പൊന്നും രത്നവും ചുമന്ന ഒട്ടകളങ്ങളോടുംകൂടെ യെരൂശലേമിൽവന്നു; അവൾ ശലോമോന്റെ അടുക്കൽ വന്നശേഷം തന്റെ മനോരഥമൊക്കെയും അവനോടു പ്രസ്താവിച്ചു.
Judges 8:21
So Zebah and Zalmunna said, "Rise yourself, and kill us; for as a man is, so is his strength." So Gideon arose and killed Zebah and Zalmunna, and took the crescent ornaments that were on their Camels' necks.
അപ്പോൾ സേബഹും സൽമുന്നയും: നീ തന്നേ എഴുന്നേറ്റു ഞങ്ങളെ വെട്ടുക; ആളെപ്പോലെയല്ലോ അവന്റെ ബലം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗിദെയോൻ എഴുന്നേറ്റു സേബഹിനെയും സൽമുന്നയെയും കൊന്നു; അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളുടെ കഴുത്തിലെ ചന്ദ്രക്കലകൾ എടുത്തു.
Genesis 24:31
And he said, "Come in, O blessed of the LORD! Why do you stand outside? For I have prepared the house, and a place for the Camels."
അപ്പോൾ അവൻ : യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനേ, അകത്തു വരിക; എന്തിന്നു പുറത്തു നിലക്കുന്നു? വീടും ഒട്ടകങ്ങൾക്കു സ്ഥലവും ഞാൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.
Zechariah 14:15
Such also shall be the plague On the horse and the mule, On the Camel and the donkey, And on all the cattle that will be in those camps. So shall this plague be.
അങ്ങനെ ഈ പാളയങ്ങളിലുള്ള കുതിര, കോവർകഴുത, ഒട്ടകം, കഴുത എന്നീ സകലമൃഗങ്ങൾക്കും ഈ ബാധപോലെയുള്ള ഒരു ബാധയുണ്ടാകും.
Genesis 24:32
Then the man came to the house. And he unloaded the Camels, and provided straw and feed for the Camels, and water to wash his feet and the feet of the men who were with him.
അങ്ങനെ ആ പുരുഷൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവൻ ഒട്ടകങ്ങളെ കോപ്പഴിച്ചു ഒട്ടകങ്ങൾക്കു വയ്ക്കോലും തീനും അവന്നും കൂടെയുള്ളവർക്കും കാലുകളെ കഴുകുവാൻ വെള്ളവും കൊടുത്തു, അവന്റെ മുമ്പിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചു.
Genesis 24:19
And when she had finished giving him a drink, she said, "I will draw water for your Camels also, until they have finished drinking."
അവന്നു കുടിപ്പാൻ കൊടുത്ത ശേഷം: നിന്റെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കും വേണ്ടുവോളം ഞാൻ കോരിക്കൊടുക്കാം എന്നു പറഞ്ഞു,
Leviticus 11:4
Nevertheless these you shall not eat among those that chew the cud or those that have cloven hooves: the Camel, because it chews the cud but does not have cloven hooves, is unclean to you;
എന്നാൽ അയവിറക്കുന്നവയിലും കുളമ്പു പിളർന്നിരിക്കുന്നവയിലും നിങ്ങൾ തിന്നരുതാത്തവ ഇവ: ഒട്ടകം; അയവിറക്കുന്നു എങ്കിലും കുളമ്പു പിളർന്നതല്ലായ്കകൊണ്ടു അതു നിങ്ങൾക്കു അശുദ്ധം.
×

Found Wrong Meaning for Camel?

Name :

Email :

Details :×