Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Ostrich

English Meaning

A large bird of the genus Struthio, of which Struthio camelus of Africa is the best known species. It has long and very strong legs, adapted for rapid running; only two toes; a long neck, nearly bare of feathers; and short wings incapable of flight. The adult male is about eight feet high.

  1. A large, swift-running flightless bird (Struthio camelus) of Africa, characterized by a long bare neck, small head, and two-toed feet. It is the largest living bird.
  2. A rhea.
  3. One who tries to avoid disagreeable situations by refusing to face them.

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Job 30:29
I am a brother of jackals, And a companion of Ostriches.
ഞാൻ കുറുക്കന്മാർക്കും സഹോദരനും ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്കു കൂട്ടാളിയും ആയിരിക്കുന്നു.
Leviticus 11:16
the Ostrich, the short-eared owl, the sea gull, and the hawk after its kind;
പുള്ളു, കടൽകാക്ക, അതതു വിധം പ്രാപ്പിടിയൻ ,
Deuteronomy 14:15
the Ostrich, the short-eared owl, the sea gull, and the hawk after their kinds;
ഒട്ടകപക്ഷി, പുള്ളു, കടൽക്കാക്ക, അതതുവിധം പ്രാപ്പിടിയൻ ,
Job 39:13
"The wings of the Ostrich wave proudly, But are her wings and pinions like the kindly stork's?
ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഉല്ലസിച്ചു ചിറകു വീശുന്നു; എങ്കിലും ചിറകും തൂവലുംകൊണ്ടു വാത്സല്യം കാണിക്കുമോ?
Lamentations 4:3
Even the jackals present their breasts To nurse their young; But the daughter of my people is cruel, Like Ostriches in the wilderness.
കുറുനരികൾപോലും മുലകാണിച്ചു കുട്ടികളെ കുടിപ്പിക്കുന്നു; എന്റെ ജനത്തിന്റെ പുത്രിയോ മരുഭൂമിയിലെ ഒട്ടകപ്പക്ഷിയെപ്പോലെ ക്രൂരയായ്തീർന്നിരിക്കുന്നു
Isaiah 43:20
The beast of the field will honor Me, The jackals and the Ostriches, Because I give waters in the wilderness And rivers in the desert, To give drink to My people, My chosen.
ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന എന്റെ ജനത്തിന്നു കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളവും നിർജ്ജനപ്രദേശത്തു നദികളും നല്കിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കാട്ടുമൃഗങ്ങളും കുറക്കന്മാരും ഒട്ടകപ്പക്ഷികളും എന്നെ ബഹുമാനിക്കും.
Micah 1:8
Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked; I will make a wailing like the jackals And a mourning like the Ostriches,
അതുകൊണ്ടു ഞാൻ വിലപിച്ചു മുറയിടും; ഞാൻ ചെരിപ്പില്ലാത്തവനും നഗ്നനുമായി നടക്കും; ഞാൻ കുറുനരികളെപ്പോലെ വിലപിച്ചു, ഒട്ടകപ്പക്ഷികളെപ്പോലെ കരയും.
Jeremiah 50:39
"Therefore the wild desert beasts shall dwell there with the jackals, And the Ostriches shall dwell in it. It shall be inhabited no more forever, Nor shall it be dwelt in from generation to generation.
ആകയാൽ അവിടെ മരുമൃഗങ്ങൾ കുറുനരികളോടുകൂടെ പാർക്കും; ഒട്ടകപ്പക്ഷിയും അവിടെ വസിക്കും; ഇനി അതിൽ ഒരു നാളും കുടിപാർപ്പുണ്ടാകയില്ല; തലമുറതലമുറയായി അതു നിവാസികൾ ഇല്ലാതെ കിടക്കും.
Isaiah 13:21
But wild beasts of the desert will lie there, And their houses will be full of owls; Ostriches will dwell there, And wild goats will caper there.
മരുമൃഗങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കും; അവരുടെ വീടുകളിൽ മൂങ്ങാ നിറയും; ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾ അവിടെ പാർക്കും; ഭൂതങ്ങൾ അവിടെ നൃത്തം ചെയ്യും.
Isaiah 34:13
And thorns shall come up in its palaces, Nettles and brambles in its fortresses; It shall be a habitation of jackals, A courtyard for Ostriches.
അതിന്റെ അരമനകളിൽ മുള്ളും അതിന്റെ കോട്ടകളിൽ തൂവയും ഞെരിഞ്ഞിലും മുളെക്കും; അതു കുറുക്കന്മാർക്കും പാർപ്പിടവും ഒട്ടകപ്പക്ഷികൾക്കു താവളവും ആകും.
×

Found Wrong Meaning for Ostrich?

Name :

Email :

Details :×