Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Moth

Pronunciation of Moth  

English Meaning

A mote.

  1. Any of numerous insects of the order Lepidoptera, generally distinguished from butterflies by their nocturnal activity, hairlike or feathery antennae, stout bodies, and the frenulum that holds the front and back wings together.
  2. A clothes moth.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിശാശലഭം - Nishaashalabham | Nishashalabham
ശലഭം - Shalabham
ഈയാം പാറ്റ - Eeyaam Paatta | Eeyam Patta
മടിയന്‍ - Madiyan‍
ഈയാംപാറ്റ - Eeyaampaatta | Eeyampatta

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Ephesians 5:31
"For this reason a man shall leave his father and Mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh."
അതു നിമിത്തം ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും; ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും .
2 Chronicles 31:13
Jehiel, Azaziah, Nahath, Asahel, JeriMoth, Jozabad, Eliel, Ismachiah, Mahath, and Benaiah were overseers under the hand of Cononiah and Shimei his brother, at the commandment of Hezekiah the king and Azariah the ruler of the house of God.
യെഹിസ്കീയാരാജാവിന്റെയും ദൈവാലയപ്രമാണിയായ അസർയ്യാവിന്റെയും ആജ്ഞപ്രകാരം യെഹീയേൽ, അസസ്യാവു, നഹത്ത്, അസാഹേൽ, യെരീമോത്ത്, യോസാബാദ്, എലീയേൽ, യിസ്മഖ്യാവു, മഹത്ത്, ബെനായാവു എന്നിവർ കോനന്യാവിന്റെയും അവന്റെ അനുജൻ ശിമെയിയുടെയും കീഴിൽ വിചാരകന്മാരായിരുന്നു.
Job 4:19
How much more those who dwell in houses of clay, Whose foundation is in the dust, Who are crushed before a Moth?
പൊടിയിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചു മണ്പുരകളിൽ പാർത്തു പുഴുപോലെ ചതെഞ്ഞു പോകുന്നവരിൽ എത്ര അധികം!
Acts 12:12
So, when he had considered this, he came to the house of Mary, the Mother of John whose surname was Mark, where many were gathered together praying.
ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ച ശേഷം അവൻ മർക്കൊസ് എന്നു മറുപേരുള്ള യോഹന്നാന്റെ അമ്മ മറിയയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. അവിടെ അനേകർ ഒരുമിച്ചു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകെണ്ടിരുന്നു.
Proverbs 23:22
Listen to your father who begot you, And do not despise your Mother when she is old.
നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ വാക്കു കേൾക്ക; നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുതു.
Luke 8:19
Then His Mother and brothers came to Him, and could not approach Him because of the crowd.
അവന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും
Jeremiah 15:8
Their widows will be increased to Me more than the sand of the seas; I will bring against them, Against the Mother of the young men, A plunderer at noonday; I will cause anguish and terror to fall on them suddenly.
അവരുടെ വിധവമാർ കടല്പുറത്തെ മണലിനെക്കാൾ പെരുകിക്കാണുന്നു; യൌവനക്കാരന്റെ അമ്മയുടെ നേരെ ഞാൻ നട്ടുച്ചെക്കു ഒരു വിനാശകനെ വരുത്തി പെട്ടന്നു അവളുടെ മേൽ നടുക്കവും ഭീതിയും വീഴുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നു;
Deuteronomy 14:21
"You shall not eat anything that dies of itself; you may give it to the alien who is within your gates, that he may eat it, or you may sell it to a foreigner; for you are a holy people to the LORD your God. "You shall not boil a young goat in its Mother's milk.
താനേ ചത്ത ഒന്നിനെയും തിന്നരുതു; അതു നിന്റെ പട്ടണങ്ങളിലുള്ള പരദേശിക്കു തിന്മാൻ കൊടുക്കാം: അല്ലെങ്കിൽ അന്യജാതിക്കാരന്നു വിൽക്കാം; നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു നീ വിശുദ്ധജനമല്ലോ. ആട്ടിൻ കുട്ടിയെ അതിന്റെ തള്ളയുടെ പാലിൽ പാകം ചെയ്യരുതു.
Jeremiah 29:2
(This happened after Jeconiah the king, the queen Mother, the eunuchs, the princes of Judah and Jerusalem, the craftsmen, and the smiths had departed from Jerusalem.)
യിരെമ്യാപ്രവാചകൻ ബദ്ധന്മാരുടെ മൂപ്പന്മാരിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും പ്രവാചകന്മാർക്കും നെബൂഖദ്നേസർ യെരൂശലേമിൽ നിന്നു ബാബേലിലേക്കു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്ന സകലജനത്തിന്നും
Deuteronomy 2:26
"And I sent messengers from the Wilderness of KedeMoth to Sihon king of Heshbon, with words of peace, saying,
ഞാൻ നിന്റെ ദേശത്തു കൂടി കടന്നുപോകുവാൻ അനുവദിക്കേണമേ; ഞാൻ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറാതെ പെരുവഴിയിൽകൂടി മാത്രം നടക്കും.
Genesis 24:28
So the young woman ran and told her Mother's household these things.
ബാല ഔടിച്ചെന്നു അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരെ ഈ വസ്തുത അറിയിച്ചു.
Luke 2:34
Then Simeon blessed them, and said to Mary His Mother, "Behold, this Child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against
പിന്നെ ശിമ്യോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ അമ്മയായ മറിയയോടു: അനേകഹൃദയങ്ങളിലെ വിചാരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഇവനെ യിസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചെയക്കും എഴുന്നേല്പിന്നും മറുത്തുപറയുന്ന അടയാളത്തിന്നുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
2 Chronicles 22:5
He also followed their advice, and went with Jehoram the son of Ahab king of Israel to war against Hazael king of Syria at RaMoth Gilead; and the Syrians wounded Joram.
അവരുടെ ആലോചനപോലെ അവൻ നടന്നു; യിസ്രായേൽരാജാവായ ആഹാബിന്റെ മകൻ യോരാമിനോടുകൂടെ അവൻ ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിൽ അരാംരാജാവായ ഹസായേലിനോടു യുദ്ധത്തിന്നു പോയി; എന്നാൽ അരാമ്യർ യോരാമിനെ മുറിവേല്പിച്ചു.
Song of Solomon 3:4
Scarcely had I passed by them, When I found the one I love. I held him and would not let him go, Until I had brought him to the house of my Mother, And into the chamber of her who conceived me.
അവരെ വിട്ടു കുറെ അങ്ങോട്ടു ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ കണ്ടു. ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു, എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്കും എന്നെ പ്രസവിച്ചവളുടെ അറയിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്നതുവരെ അവനെ വിട്ടില്ല.
1 Samuel 2:19
Moreover his Mother used to make him a little robe, and bring it to him year by year when she came up with her husband to offer the yearly sacrifice.
അവന്റെ അമ്മ ആണ്ടുതോറും ഒരു ചെറിയ അങ്കി ഉണ്ടാക്കി തന്റെ ഭർത്താവിനോടുകൂടെ വർഷാന്തരയാഗം കഴിപ്പാൻ വരുമ്പോൾ അവന്നു കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കും.
Matthew 15:4
For God commanded, saying, "Honor your father and your Mother'; and, "He who curses father or Mother, let him be put to death.'
അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്ക എന്നും അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ദുഷിക്കുന്നവൻ മരിക്കേണം എന്നും ദൈവം കല്പിച്ചുവല്ലോ.
2 Chronicles 18:14
Then he came to the king; and the king said to him, "Micaiah, shall we go to war against RaMoth Gilead, or shall I refrain?" And he said, "Go and prosper, and they shall be delivered into your hand!"
അവൻ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോൾ രാജാവു അവനോടു: മീഖായാവേ, ഞങ്ങൾ ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു യുദ്ധത്തിന്നു പോകയോ പോകാതിരിക്കയോ എന്തു വേണ്ടു എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ : പുറപ്പെടുവിൻ ; നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകും; അവർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെടും എന്നു പറഞ്ഞു.
Luke 1:15
For he will be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He will also be filled with the Holy Spirit, even from his Mother's womb.
അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവൻ ആകും; വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കയില്ല; അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽവെച്ചു തന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു നിറയും.
Acts 14:8
And in Lystra a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his Mother's womb, who had never walked.
ലുസ്ത്രയിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭംമുതൽ മുടന്തനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാതെയും കാലിന്നു ശക്തിയില്ലാതെയും ഉള്ളോരു പുരുഷൻ ഇരുന്നിരുന്നു.
Nehemiah 3:4
And next to them MereMoth the son of Urijah, the son of Koz, made repairs. Next to them Meshullam the son of Berechiah, the son of Meshezabel, made repairs. Next to them Zadok the son of Baana made repairs.
അവരുടെ അപ്പുറം ഹക്കോസിന്റെ മകനായ ഊരീയാവിന്റെ മകൻ മെരേമോത്ത് അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അവരുടെ അപ്പുറം മെശേസ്സബെയേലിന്റെ മകനായ ബേരെഖ്യാവിന്റെ മകൻ മെശുല്ലാം അറ്റകുറ്റം തീർത്തു. അവരുടെ അപ്പുറം ബാനയുടെ മകൻ സാദോക്ൿ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു.
Ezekiel 44:25
"They shall not defile themselves by coming near a dead person. Only for father or Mother, for son or daughter, for brother or unmarried sister may they defile themselves.
അവർ മരിച്ച ആളുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അശുദ്ധരാകരുതു; എങ്കിലും അപ്പൻ , അമ്മ, മകൻ , മകൾ, സഹോദരൻ , ഭർത്താവില്ലാത്ത സഹോദരി എന്നിവർക്കുംവേണ്ടി അശുദ്ധരാകാം.
Joshua 13:20
Beth Peor, the slopes of Pisgah, and Beth JeshiMoth--
ബേത്ത്-പെയോരും പിസ്ഗച്ചരിവുകളും ബേത്ത്-യെശീമോത്തും
Jeremiah 16:7
Nor shall men break bread in mourning for them, to comfort them for the dead; nor shall men give them the cup of consolation to drink for their father or their Mother.
മരിച്ചവനെക്കുറിച്ചു അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ആരും വിലാപത്തിങ്കൽ അവർക്കും അപ്പം നുറുക്കിക്കൊടുക്കയില്ല; അപ്പനെച്ചൊല്ലിയോ അമ്മയെച്ചൊല്ലിയോ ആരും അവർക്കും ആശ്വാസത്തിന്റെ പാനപാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കയുമില്ല.
Genesis 37:10
So he told it to his father and his brothers; and his father rebuked him and said to him, "What is this dream that you have dreamed? Shall your Mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you?"
അവൻ അതു അപ്പനോടും സഹോദരന്മാരോടും അറിയിച്ചപ്പോൾ അപ്പൻ അവനെ ശാസിച്ചു അവനോടു: നീ ഈ കണ്ട സ്വപ്നം എന്തു? ഞാനും നിന്റെ അമ്മയും നിന്റെ സഹോദരന്മാരും സാഷ്ടാംഗം വീണു നിന്നെ നമസ്കരിപ്പാൻ വരുമോ എന്നു പറഞ്ഞു.
Genesis 28:7
and that Jacob had obeyed his father and his Mother and had gone to Padan Aram.
യാക്കോബ് അപ്പനെയും അമ്മയെയും അനുസരിച്ചു പദ്ദൻ -അരാമിലേക്കു പോയതും ഏശാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ,
×

Found Wrong Meaning for Moth?

Name :

Email :

Details :×