Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Moth

Pronunciation of Moth  

English Meaning

A mote.

  1. Any of numerous insects of the order Lepidoptera, generally distinguished from butterflies by their nocturnal activity, hairlike or feathery antennae, stout bodies, and the frenulum that holds the front and back wings together.
  2. A clothes moth.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നിശാശലഭം - Nishaashalabham | Nishashalabham
ഈയാംപാറ്റ - Eeyaampaatta | Eeyampatta
ഈയാം പാറ്റ - Eeyaam Paatta | Eeyam Patta
മടിയന്‍ - Madiyan‍
ശലഭം - Shalabham

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Proverbs 23:22
Listen to your father who begot you, And do not despise your Mother when she is old.
നിന്നെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പന്റെ വാക്കു കേൾക്ക; നിന്റെ അമ്മ വൃദ്ധയായിരിക്കുമ്പോൾ അവളെ നിന്ദിക്കരുതു.
1 Chronicles 27:19
over Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah; over Naphtali, JeriMoth the son of Azriel;
സെബൂലൂന്നു ഔബദ്യാവിന്റെ മകൻ യിശ്മയ്യാവു; നഫ്താലിക്കു അസ്രീയേലിന്റെ മകൻ യെരീമോത്ത്;
2 Chronicles 28:12
Then some of the heads of the children of Ephraim, Azariah the son of Johanan, Berechiah the son of MeshilleMoth, Jehizkiah the son of Shallum, and Amasa the son of Hadlai, stood up against those who came from the war,
അപ്പോൾ യോഹാനാന്റെ മകൻ അസർയ്യാവു, മെശില്ലേമോത്തിന്റെ മകൻ ബേരെഖ്യാവു, ശല്ലൂമിന്റെ മകൻ യെഹിസ്കീയാവു, ഹദ്ളായിയുടെ മകൻ അമാസാ എന്നിങ്ങനെ എഫ്രയീമ്യതലവന്മാരിൽ ചിലർ യുദ്ധത്തിൽനിന്നു വന്നവരോടു എതിർത്തുനിന്നു അവരോടു:
Mark 3:34
And He looked around in a circle at those who sat about Him, and said, "Here are My Mother and My brothers!
എന്റെ അമ്മയും സഹോദരന്മാരും ഇതാ.
Ezekiel 19:2
and say: "What is your Mother? A lioness: She lay down among the lions; Among the young lions she nourished her cubs.
നിന്റെ അമ്മ ആരായിരുന്നു; ഒരു സിംഹി തന്നേ; അവൾ സിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കിടന്നു തന്റെ കുട്ടികളെ ബാലസിംഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വളർത്തി.
1 Kings 22:29
So the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah went up to RaMoth Gilead.
അങ്ങനെ യിസ്രായേൽരാജാവും യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തും ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു പോയി.
Jeremiah 22:26
So I will cast you out, and your Mother who bore you, into another country where you were not born; and there you shall die.
ഞാൻ നിന്നെയും നിന്നെ പ്രസവിച്ച അമ്മയെയും നിങ്ങൾ ജനിച്ചതല്ലാത്ത അന്യദേശത്തിലേക്കു തള്ളിക്കളയും; അവിടെവെച്ചു നിങ്ങൾ മരിക്കും.
1 Chronicles 23:23
The sons of Mushi were Mahli, Eder, and JereMoth--three in all.
മൂശിയുടെ പുത്രന്മാർ: മഹ്ളി, ഏദെർ, യെരേമോത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്നു പേർ.
Micah 7:6
For son dishonors father, Daughter rises against her Mother, Daughter-in-law against her Mother-in-law; A man's enemies are the men of his own household.
മകൻ അപ്പനെ നിന്ദിക്കുന്നു; മകൾ അമ്മയോടും മരുമകൾ അമ്മാവിയമ്മയോടും എതിർത്തുനിലക്കുന്നു; മനുഷ്യന്റെ ശത്രുക്കൾ അവന്റെ വിട്ടുകാർ തന്നേ.
1 Chronicles 16:5
Asaph the chief, and next to him Zechariah, then Jeiel, ShemiraMoth, Jehiel, Mattithiah, Eliab, Benaiah, and Obed-Edom: Jeiel with stringed instruments and harps, but Asaph made music with cymbals;
ആസാഫ് തലവൻ ; രണ്ടാമൻ സെഖർയ്യാവു; പിന്നെ യെയീയേൽ, ശെമീരാമോത്ത്, യെഹീയേൽ, മത്ഥിഥ്യാവു, എലീയാബ്, ബെനായാവു, ഔബേദ്-എദോം, യെയീയേൽ എന്നിവർ വീണയും കിന്നരവും വായിച്ചു; ആസാഫ് കൈത്താളം കൊട്ടി.
Mark 10:7
"For this reason a man shall leave his father and Mother and be joined to his wife,
അതുകൊണ്ടു മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിച്ചേരും;
Matthew 6:19
"Do not lay up for yourselves treasures on earth, where Moth and rust destroy and where thieves break in and steal;
പുഴുവും തുരുമ്പും കെടുക്കയും കള്ളന്മാർ തുരന്നു മോഷ്ടിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കരുതു.
Leviticus 21:11
nor shall he go near any dead body, nor defile himself for his father or his Mother;
അവൻ യാതൊരു ശവത്തോടും അടുക്കുകയും തന്റെ അപ്പനാലോ അമ്മയാലോ അശുദ്ധനാകയും അരുതു.
Romans 16:21
TiMothy, my fellow worker, and Lucius, Jason, and Sosipater, my countrymen, greet you.
എന്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരനായ തിമൊഥെയൊസും എന്റെ ചാർച്ചക്കാരയ ലൂക്യൊസും യാസോനും സോസിപത്രൊസും നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു.
2 Chronicles 27:1
Jotham was twenty-five years old when he became king, and he reigned sixteen years in Jerusalem. His Mother's name was Jerushah the daughter of Zadok.
യോഥാം വാഴ്ചതുടങ്ങിയപ്പോൾ അവന്നു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു; അവൻ പതിനാറു സംവത്സരം യെരൂശലേമിൽ വാണു; അവന്റെ അമ്മെക്കു യെരൂശാ എന്നു പേർ; അവൾ സാദോക്കിന്റെ മകൾ ആയിരുന്നു.
Psalms 50:20
You sit and speak against your brother; You slander your own Mother's son.
നീ ഇരുന്നു നിന്റെ സഹോദരന്നു വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നു; നിന്റെ അമ്മയുടെ മകനെക്കുറിച്ചു അപവാദം പറയുന്നു.
Leviticus 19:3
"Every one of you shall revere his Mother and his father, and keep My Sabbaths: I am the LORD your God.
നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ അമ്മയെയും അപ്പനെയും ഭയപ്പെടേണം; എന്റെ ശബ്ബത്തുകൾ പ്രമാണിക്കേണം: ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ആകുന്നു.
Luke 2:34
Then Simeon blessed them, and said to Mary His Mother, "Behold, this Child is destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign which will be spoken against
പിന്നെ ശിമ്യോൻ അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവന്റെ അമ്മയായ മറിയയോടു: അനേകഹൃദയങ്ങളിലെ വിചാരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന്നു ഇവനെ യിസ്രായേലിൽ പലരുടെയും വീഴ്ചെയക്കും എഴുന്നേല്പിന്നും മറുത്തുപറയുന്ന അടയാളത്തിന്നുമായി വെച്ചിരിക്കുന്നു.
1 Kings 15:13
Also he removed Maachah his grandMother from being queen Mother, because she had made an obscene image of Asherah. And Asa cut down her obscene image and burned it by the Brook Kidron.
തന്റെ അമ്മയായ മയഖ അശേരെക്കു ഒരു മ്ളേച്ഛവിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നതു കൊണ്ടു അവൻ അവളെ രാജ്ഞിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളഞ്ഞു; ആസാ അവളുടെ മ്ളേച്ഛവിഗ്രഹം വെട്ടിമുറിച്ചു കിദ്രോൻ തോട്ടിന്നരികെവെച്ചു ചുട്ടുകളഞ്ഞു.
1 Chronicles 24:22
Of the Izharites, SheloMoth; of the sons of SheloMoth, Jahath.
യിസ്ഹാർയ്യരിൽ ശെലോമോത്ത്; ശലോമോത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ യഹത്ത്.
2 Chronicles 11:18
Then Rehoboam took for himself as wife Mahalath the daughter of JeriMoth the son of David, and of Abihail the daughter of Eliah the son of Jesse.
അവൾ അവന്നു യെയൂശ്, ശെമർയ്യാവു, സാഹം എന്നീ പുത്രന്മാരെ പ്രസവിച്ചു.
Deuteronomy 22:6
"If a bird's nest happens to be before you along the way, in any tree or on the ground, with young ones or eggs, with the Mother sitting on the young or on the eggs, you shall not take the Mother with the young;
മരത്തിന്മേലെങ്കിലും നിലത്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളോ മുട്ടകളോ ഉള്ള ഒരു പക്ഷിക്കൂടു നീ വഴിയിൽവെച്ചു കണ്ടാൽ തള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിന്മേലോ മുട്ടകളിന്മേലോ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നീ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുകൂടെ തള്ളയെ പിടിക്കരുതു.
2 Chronicles 18:28
So the king of Israel and Jehoshaphat the king of Judah went up to RaMoth Gilead.
അങ്ങനെ യിസ്രായേൽരാജാവും യെഹൂദാരാജാവായ യെഹോശാഫാത്തും ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു പോയി.
Numbers 6:7
He shall not make himself unclean even for his father or his Mother, for his brother or his sister, when they die, because his separation to God is on his head.
അപ്പൻ , അമ്മ, സഹോദരൻ , സഹോദരി എന്നിവരിൽ ആരെങ്കിലും മരിക്കുമ്പോൾ അവരാൽ അവൻ തന്നെത്താൻ അശുദ്ധനാകരുതു; അവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാസീർവ്രതം അവന്റെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്നു;
1 Kings 2:20
Then she said, "I desire one small petition of you; do not refuse me." And the king said to her, "Ask it, my Mother, for I will not refuse you."
ഞാൻ നിന്നോടു ഒരു ചെറിയ കാര്യം അപേക്ഷിക്കുന്നു; എന്റെ അപേക്ഷ തള്ളിക്കളയരുതു എന്നു അവൾ പറഞ്ഞു. രാജാവു അവളോടു: എന്റെ അമ്മേ, ചോദിച്ചാലും; ഞാൻ നിന്റെ അപേക്ഷ തള്ളുകയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.
×

Found Wrong Meaning for Moth?

Name :

Email :

Details :×