Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Nut

English Meaning

The fruit of certain trees and shrubs (as of the almond, walnut, hickory, beech, filbert, etc.), consisting of a hard and indehiscent shell inclosing a kernel.

 1. An indehiscent, hard-shelled, one-loculated, one-seeded fruit, such as an acorn or hazelnut.
 2. A seed borne within a fruit having a hard shell, as in the peanut, almond, or walnut.
 3. The kernel of any of these.
 4. Slang A crazy or eccentric person.
 5. Slang An enthusiast; a buff: a movie nut.
 6. Informal A difficult endeavor or problem: Painting the closet was a tough nut to crack.
 7. Slang The human head.
 8. Music A ridge of wood at the top of the fingerboard or neck of a stringed instrument, over which the strings pass.
 9. Music A device at the lower end of the bow for a stringed instrument, used for tightening the hairs.
 10. A small block of metal or wood with a central, threaded hole that is designed to fit around and secure a bolt or screw.
 11. Slang The cost of launching a business venture.
 12. Slang The operating expenses of a theater, theatrical production, or similar enterprise: "The [theater] has simply failed to attract enough paying customers per week to meet its nut” ( Variety).
 13. Vulgar Slang A testicle.
 14. To gather or hunt for nuts.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പാക്ക്‌ - Paakku | Pakku

ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ലോഹആണി - Urappikkunnathinulla Lohaaani | Urappikkunnathinulla Lohaani

ഫലം - Phalam

വിചിത്ര സ്വഭാവി - Vichithra Svabhaavi | Vichithra swabhavi

കായ്‌ - Kaayu | Kayu

ബോള്‍ട്ടിന്‍റെ അറ്റത്ത് തിരുകിക്കയറ്റുന്ന ലോഹക്കട്ട - Bol‍ttin‍re Attaththu Thirukikkayattunna Lohakkatta | Bol‍ttin‍re Attathu Thirukikkayattunna Lohakkatta

കടുപ്പമുളള വിത്തുകള്‍ ഉള്‍ക്കൊളളുന്ന തൊണ്ട് - Kaduppamulala Viththukal‍ Ul‍kkolalunna Thondu | Kaduppamulala Vithukal‍ Ul‍kkolalunna Thondu

കീലകാധാരം - Keelakaadhaaram | Keelakadharam

കുരു - Kuru

കായ് - Kaayu | Kayu

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Genesis 43:11
And their father Israel said to them, "If it must be so, then do this: Take some of the best fruits of the land in your vessels and carry down a present for the man--a little balm and a little honey, spices and myrrh, pistachio nuts and almonds.
അപ്പോൾ അവരുടെ അപ്പനായ യിസ്രായേൽ അവരോടു പറഞ്ഞതു: അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതു ചെയ്‍വിൻ : നിങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങളിൽ കുറെ സുഗന്ധപ്പശ, കുറെ തേൻ , സാംപ്രാണി, സന്നിനായകം, ബോടനണ്ടി, ബദാമണ്ടി എന്നിങ്ങളെ ദേശത്തിലെ വിശേഷവസ്തുക്കളിൽ ചിലതൊക്കെയും കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന്നു കാഴ്ചവെപ്പിൻ .
Genesis 30:37
Now Jacob took for himself rods of green poplar and of the almond and chestnut trees, peeled white strips in them, and exposed the white which was in the rods.
എന്നാൽ യാക്കോബ് പുന്നവൃക്ഷത്തിന്റെയും ബദാംവൃക്ഷത്തിന്റെയും അരിഞ്ഞിൽവൃക്ഷത്തിന്റെയും പച്ചക്കൊമ്പുകളെ എടുത്തു അവയിൽ വെള്ള കാണത്തക്കവണ്ണം വെള്ളവരയായി തോലുരിച്ചു.
Song of Solomon 6:11
I went down to the garden of nuts To see the verdure of the valley, To see whether the vine had budded And the pomegranates had bloomed.
ഞാൻ തോട്ടിന്നരികെയുള്ള സസ്യങ്ങളെ കാണേണ്ടതിന്നും മുന്തിരിവള്ളി തളിർക്കയും മാതളനാരകം പൂക്കയും ചെയ്തുവോ എന്നു നോക്കേണ്ടതിന്നും അക്രോത്ത് തോട്ടത്തിലേക്കു ഇറങ്ങിച്ചെന്നു.
Mark 8:10
immediately got into the boat with His disciples, and came to the region of Dalmanutha.
അവൻ അവരെ പറഞ്ഞയച്ച ഉടനെ ശിഷ്യന്മാരോടു കൂടെ പടകു കയറി ദല്മനൂഥ അംശങ്ങളിൽ എത്തി.
Ezekiel 31:8
The cedars in the garden of God could not hide it; The fir trees were not like its boughs, And the chestnut trees were not like its branches; No tree in the garden of God was like it in beauty.
ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലെ ദേവദാരുക്കൾക്കു അതിനെ മറെപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; സരളവൃക്ഷങ്ങൾ അതിന്റെ കൊമ്പുകളോടു തുല്യമായിരുന്നില്ല; അരിഞ്ഞിൽവൃക്ഷങ്ങൾ അതിന്റെ ചില്ലികളോടു ഒത്തിരുന്നില്ല; ദൈവത്തിന്റെ തോട്ടത്തിലെ ഒരു വൃക്ഷവും ഭംഗിയിൽ അതിനോടു സമമായിരുന്നതുമില്ല.
×

Found Wrong Meaning for Nut?

Name :

Email :

Details :×