Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Donkey

Show Usage

Pronunciation of Donkey  

English Meaning

An ass; or (less frequently) a mule.

  1. The domesticated ass (Equus asinus).
  2. Slang An obstinate person.
  3. Slang A stupid person.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ബുദ്ധിഹീനന്‍ - Buddhiheenan‍ | Budhiheenan‍
കഴുത - Kazhutha
മണ്ടന്‍ - Mandan‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 49:11

Binding his donkey to the vine, And his donkey's colt to the choice vine, He washed his garments in wine, And his clothes in the blood of grapes.


അവൻ മുന്തിരിവള്ളിയോടു ചെറുകഴുതയെയും വിശിഷ്ടമുന്തിരിവള്ളിയോടു കഴുതകൂട്ടിയെയും കെട്ടുന്നു; അവൻ വീഞ്ഞിൽ തന്റെ ഉടുപ്പും ദ്രാക്ഷാരസത്തിൽ തന്റെ വസ്ത്രവും അലക്കുന്നു.


1 Kings 13:23

So it was, after he had eaten bread and after he had drunk, that he saddled the donkey for him, the prophet whom he had brought back.


അപ്പം തിന്നുകയും വെള്ളം കുടിക്കയും ചെയ്തശേഷം അവൻ താൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രവാചകന്നുവേണ്ടി കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു;


Deuteronomy 28:31

Your ox shall be slaughtered before your eyes, but you shall not eat of it; your donkey shall be violently taken away from before you, and shall not be restored to you; your sheep shall be given to your enemies, and you shall have no one to rescue them.


നിന്റെ കാളയെ നിന്റെ മുമ്പിൽവെച്ചു അറുക്കും; എന്നാൽ നീ അതിന്റെ മാംസം തിന്നുകയില്ല. നിന്റെ കഴുതയെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും; തിരികെ കിട്ടുകയില്ല. നിന്റെ ആടുകൾ ശത്രുക്കൾക്കു കൈവശമാകും; അവയെ വിടുവിപ്പാൻ നിനക്കു ആരും ഉണ്ടാകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Donkey?

Name :

Email :

Details :×