Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Donkey

Show Usage

Pronunciation of Donkey  

English Meaning

An ass; or (less frequently) a mule.

  1. The domesticated ass (Equus asinus).
  2. Slang An obstinate person.
  3. Slang A stupid person.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

മണ്ടന്‍ - Mandan‍
ബുദ്ധിഹീനന്‍ - Buddhiheenan‍ | Budhiheenan‍
കഴുത - Kazhutha

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 16:20

And Jesse took a donkey loaded with bread, a skin of wine, and a young goat, and sent them by his son David to Saul.


യിശ്ശായി ഒരു കഴുതയെ വരുത്തി, അതിന്റെ പുറത്തു അപ്പം, ഒരു തുരുത്തി വീഞ്ഞു, ഒരു കോലാട്ടിൻ കുട്ടി എന്നിവ കയറ്റി തന്റെ മകൻ ദാവീദ്വശം ശൗലിന്നു കൊടുത്തയച്ചു.


Matthew 21:2

saying to them, "Go into the village opposite you, and immediately you will find a donkey tied, and a colt with her. Loose them and bring them to Me.


“നിങ്ങൾക്കു എതിരെയുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ ചെല്ലുവിൻ ; അവിടെ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്കഴുതയെയും അതിന്റെ കുട്ടിയെയും നിങ്ങൾ ഉടനെ കാണും; അവയെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുവിൻ .


1 Kings 13:13

Then he said to his sons, "Saddle the donkey for me." So they saddled the donkey for him; and he rode on it,


അവൻ തന്റെ പുത്രന്മാരോടു: കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുതരുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു, അവർ കഴുതെക്കു കോപ്പിട്ടുകൊടുത്തു; അവൻ അതിന്റെ പുറത്തു കയറി ദൈവപുരുഷന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു;


×

Found Wrong Meaning for Donkey?

Name :

Email :

Details :×