Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Intoxicating

Pronunciation of Intoxicating  

English Meaning

Producing intoxication; fitted to intoxicate; as, intoxicating liquors.

  1. Able to intoxicate; an intoxicant.
  2. Very exciting and stimulating, especially as if by alcohol or some stimulant.
  3. Present participle of intoxicate.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഉത്തേജകമായ - Uththejakamaaya | Uthejakamaya

ലഹരിവരുത്തുന്ന - Laharivaruththunna | Laharivaruthunna

ലഹരിദായകമായ - Laharidhaayakamaaya | Laharidhayakamaya

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Isaiah 28:7
But they also have erred through wine, And through intoxicating drink are out of the way; The priest and the prophet have erred through intoxicating drink, They are swallowed up by wine, They are out of the way through intoxicating drink; They err in vision, they stumble in judgment.
എന്നാൽ ഇവരും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു ചാഞ്ചാടുകയും മദ്യപിച്ചു ആടിനടക്കയും ചെയ്യുന്നു; പുരോഹിതനും പ്രവാചകനും മദ്യപാനം ചെയ്തു ചാഞ്ചാടുകയും വീഞ്ഞുകുടിച്ചു മത്തരാകയും മദ്യപിച്ചു ആടിനടക്കയും ചെയ്യുന്നു; അവർ ദർശനത്തിൽ പിഴെച്ചു ന്യായവിധിയിൽ തെറ്റിപ്പോകുന്നു.
Isaiah 56:12
"Come," one says, "I will bring wine, And we will fill ourselves with intoxicating drink; Tomorrow will be as today, And much more abundant."
വരുവിൻ ‍: ഞാൻ പോയി വീഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാം; നമുക്കു മദ്യം കുടിക്കാം; ഇന്നത്തെപ്പോലെ നാളെയും കേമത്തിൽ തന്നേ എന്നു അവർ‍ പറയുന്നു
Isaiah 29:9
Pause and wonder! Blind yourselves and be blind! They are drunk, but not with wine; They stagger, but not with intoxicating drink.
വിസ്മയിച്ചു സ്തംഭിച്ചുപോകുവിൻ ; അന്ധതപിടിച്ചു കുരുടരായിത്തീരുവിൻ ; അവർ മത്തരായിരിക്കുന്നു. വീഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലതാനും; അവർ ചാഞ്ചാടിനടക്കുന്നു; മദ്യപാനംകൊണ്ടല്ലതാനും.
Proverbs 31:4
It is not for kings, O Lemuel, It is not for kings to drink wine, Nor for princes intoxicating drink;
വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതു രാജാക്കന്മാർക്കും കൊള്ളരുതു; ലെമൂവേലേ, രാജാക്കന്മാർക്കും അതു കൊള്ളരുതു; മദ്യസക്തി പ്രഭുക്കന്മാർക്കും കൊള്ളരുതു.
Isaiah 5:22
Woe to men mighty at drinking wine, Woe to men valiant for mixing intoxicating drink,
വീഞ്ഞു കുടിപ്പാൻ വീരന്മാരും മദ്യം കലർത്തുവാൻ ശൂരന്മാരും ആയുള്ളവർക്കും
Isaiah 5:11
Woe to those who rise early in the morning, That they may follow intoxicating drink; Who continue until night, till wine inflames them!
അതികാലത്തു എഴുന്നേറ്റു മദ്യം തേടി ഔടുകയും വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരായി സന്ധ്യാസമയത്തു വൈകി ഇരിക്കയും ചെയ്യുന്നവർക്കും അയ്യോ കഷ്ടം!
Leviticus 10:9
"Do not drink wine or intoxicating drink, you, nor your sons with you, when you go into the tabernacle of meeting, lest you die. It shall be a statute forever throughout your generations,
നീയും നിന്റെ പുത്രന്മാരും മരിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു സമാഗമനക്കുടാരത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കരുതു. ഇതു നിങ്ങൾക്കു തലമുറതലമുറയായി എന്നേക്കുമുള്ള ചട്ടമായിരിക്കേണം.
1 Samuel 1:15
But Hannah answered and said, "No, my lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but have poured out my soul before the LORD.
അതിന്നു ഹന്നാ ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: അങ്ങനെയല്ല, യജമാനനേ; ഞാൻ മനോവ്യസനമുള്ളൊരു സ്ത്രീ; ഞാൻ വീഞ്ഞോ മദ്യമോ കുടിച്ചിട്ടില്ല; യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ എന്റെ ഹൃദയം പകരുകയത്രേ ചെയ്തതു.
×

Found Wrong Meaning for Intoxicating?

Name :

Email :

Details :×