Abides

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of abide.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ecclesiastes 1:4

One generation passes away, and another generation comes; But the earth abides forever.


ഒരു തലമുറ പോകുന്നു; മറ്റൊരു തലമുറ വരുന്നു;


1 John 2:14

I have written to you, fathers, Because you have known Him who is from the beginning. I have written to you, young men, Because you are strong, and the word of God abides in you, And you have overcome the wicked one.


പിതാക്കന്മാരേ, ആദിമുതലുള്ളവനെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കയാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ബാല്യക്കാരേ, നിങ്ങൾ ശക്തരാകയാലും ദൈവവചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കയാലും നിങ്ങൾ ദുഷ്ടനെ ജയിച്ചിരിക്കയാലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.


1 John 4:15

Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.


യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്നു സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ ദൈവവും അവൻ ദൈവത്തിലും വസിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Abides?

Name :

Email :

Details :×