Chariots

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of chariot.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സാരഥി - Saarathi | Sarathi
× നാലുതരം തേരാളികൾ - Naalutharam Theraalikal | Nalutharam Theralikal
× രഥം - Ratham
× വാഹനം - Vaahanam | Vahanam
× തേരാളികൾ - Theraalikal | Theralikal
× രഥചക്രം - Rathachakram
× രഥങ്ങള്‍ - Rathangal‍
×
× പ്രാചീനകാലത്ത്‌ യുദ്ധത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ശകടം - Praacheenakaalaththu Yuddhaththinupayogichirunna Shakadam | Pracheenakalathu Yudhathinupayogichirunna Shakadam
× ഒരേസമയം തേരോടിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന പടയാളി - Oresamayam Therodikkukayum Poraadukayum Cheyyunna Padayaali | Oresamayam Therodikkukayum Poradukayum Cheyyunna Padayali

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 19:23

By your messengers you have reproached the Lord, And said: "By the multitude of my chariots I have come up to the height of the mountains, To the limits of Lebanon; I will cut down its tall cedars And its choice cypress trees; I will enter the extremity of its borders, To its fruitful forest.


നിന്റെ ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം നീ കർത്താവിനെ നിന്ദിച്ചു: എന്റെ അസംഖ്യരഥങ്ങളോടുകൂടെ ഞാൻ മലമുകളിലും ലെബാനോന്റെ ശിഖരങ്ങളിലും കയറിയിരിക്കുന്നു; അതിലെ പൊക്കമുള്ള ദേവദാരുക്കളും വിശേഷമായ സരളവൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ മുറിക്കും; അതിന്റെ അറ്റത്തെ പാർപ്പിടംവരെയും ചെഴിപ്പുള്ള കാടുവരെയും ഞാൻ കടന്നുചെല്ലും.


2 Kings 6:17

And Elisha prayed, and said, "LORD, I pray, open his eyes that he may see." Then the LORD opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha.


പിന്നെ എലീശാ പ്രാർത്ഥിച്ചു: യഹോവേ, ഇവൻ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവന്റെ കണ്ണു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ ബാല്യക്കാരന്റെ കണ്ണു തുറന്നു; എലീശയുടെ ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കൊണ്ടു മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു അവൻ കണ്ടു.


Zechariah 6:1

Then I turned and raised my eyes and looked, and behold, four chariots were coming from between two mountains, and the mountains were mountains of bronze.


ഞാൻ വീണ്ടും തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു പർവ്വതങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു നാലു രഥം പുറപ്പെടുന്നതു കണ്ടു; ആ പർവ്വതങ്ങളോ താമ്രപർവ്വതങ്ങൾ ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Chariots?

Name :

Email :

Details :×