Chariots

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of chariot.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× രഥചക്രം - Rathachakram
× രഥം - Ratham
× തേരാളികൾ - Theraalikal | Theralikal
× ഒരേസമയം തേരോടിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന പടയാളി - Oresamayam Therodikkukayum Poraadukayum Cheyyunna Padayaali | Oresamayam Therodikkukayum Poradukayum Cheyyunna Padayali
× നാലുതരം തേരാളികൾ - Naalutharam Theraalikal | Nalutharam Theralikal
×
× വാഹനം - Vaahanam | Vahanam
× രഥങ്ങള്‍ - Rathangal‍
× പ്രാചീനകാലത്ത്‌ യുദ്ധത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ശകടം - Praacheenakaalaththu Yuddhaththinupayogichirunna Shakadam | Pracheenakalathu Yudhathinupayogichirunna Shakadam
× സാരഥി - Saarathi | Sarathi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 22:18

He will surely turn violently and toss you like a ball Into a large country; There you shall die, and there your glorious chariots Shall be the shame of your master's house.


അവൻ നിന്നെ ഒരു പന്തുപോലെ വിശാലമായോരു ദേശത്തിലേക്കു ഉരുട്ടിക്കളയും; നിന്റെ യജമാനന്റെ ഗൃഹത്തിന്റെ ലജ്ജയായുള്ളോവേ, അവിടെ നീ മരിക്കും; നിന്റെ മഹത്വമുള്ള രഥങ്ങളും അവിടെയാകും.


2 Kings 10:2

Now as soon as this letter comes to you, since your master's sons are with you, and you have chariots and horses, a fortified city also, and weapons,


നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ പുത്രന്മാരും രഥങ്ങളും കുതിരകളും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണവും ആയുധങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടല്ലോ.


Zechariah 6:1

Then I turned and raised my eyes and looked, and behold, four chariots were coming from between two mountains, and the mountains were mountains of bronze.


ഞാൻ വീണ്ടും തല പൊക്കി നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടു പർവ്വതങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു നാലു രഥം പുറപ്പെടുന്നതു കണ്ടു; ആ പർവ്വതങ്ങളോ താമ്രപർവ്വതങ്ങൾ ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Chariots?

Name :

Email :

Details :×