Chariots

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of chariot.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× തേരാളികൾ - Theraalikal | Theralikal
× രഥചക്രം - Rathachakram
× രഥം - Ratham
× വാഹനം - Vaahanam | Vahanam
× രഥങ്ങള്‍ - Rathangal‍
× സാരഥി - Saarathi | Sarathi
× നാലുതരം തേരാളികൾ - Naalutharam Theraalikal | Nalutharam Theralikal
× ഒരേസമയം തേരോടിക്കുകയും പോരാടുകയും ചെയ്യുന്ന പടയാളി - Oresamayam Therodikkukayum Poraadukayum Cheyyunna Padayaali | Oresamayam Therodikkukayum Poradukayum Cheyyunna Padayali
× പ്രാചീനകാലത്ത്‌ യുദ്ധത്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്ന ശകടം - Praacheenakaalaththu Yuddhaththinupayogichirunna Shakadam | Pracheenakalathu Yudhathinupayogichirunna Shakadam
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 1:5

Then Adonijah the son of Haggith exalted himself, saying, "I will be king"; and he prepared for himself chariots and horsemen, and fifty men to run before him.


അനന്തരം ഹഗ്ഗീത്തിന്റെ മകനായ അദോനീയാവു നിഗളിച്ചുംകൊണ്ടു: ഞാൻ രാജാവാകുമെന്നു പറഞ്ഞു രഥങ്ങളെയും കുതിരച്ചേവകരെയും തനിക്കു മുമ്പായി ഔടുവാൻ അമ്പതു അകമ്പടികളെയും സമ്പാദിച്ചു.


2 Kings 10:2

Now as soon as this letter comes to you, since your master's sons are with you, and you have chariots and horses, a fortified city also, and weapons,


നിങ്ങളുടെ യജമാനന്റെ പുത്രന്മാരും രഥങ്ങളും കുതിരകളും ഉറപ്പുള്ള പട്ടണവും ആയുധങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഉണ്ടല്ലോ.


2 Kings 6:17

And Elisha prayed, and said, "LORD, I pray, open his eyes that he may see." Then the LORD opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha.


പിന്നെ എലീശാ പ്രാർത്ഥിച്ചു: യഹോവേ, ഇവൻ കാണത്തക്കവണ്ണം ഇവന്റെ കണ്ണു തുറക്കേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു. യഹോവ ബാല്യക്കാരന്റെ കണ്ണു തുറന്നു; എലീശയുടെ ചുറ്റും അഗ്നിമയമായ കുതിരകളും രഥങ്ങളും കൊണ്ടു മല നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതു അവൻ കണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Chariots?

Name :

Email :

Details :×