Conformed

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of conform.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Romans 12:2

And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.


ഈ ലോകത്തിന്നു അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ .


Philippians 3:21

who will transform our lowly body that it may be conformed to His glorious body, according to the working by which He is able even to subdue all things to Himself.


അവൻ സകലവും തനിക്കു കീഴ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന തന്റെ വ്യാപാരശക്തികൊണ്ടു നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോടു അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും.


Romans 8:29

For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.


അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന്നു അവന്റെ സ്വരൂപത്തോടു അനുരൂപരാകുവാൻ മുന്നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Conformed?

Name :

Email :

Details :×