Conformed

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of conform.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Philippians 3:10

that I may know Him and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death,


അവനിൽ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നും അവന്റെ മരണത്തോടു അനുരൂപപ്പെട്ടിട്ടു അവനെയും അവന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തിയെയും


Romans 8:29

For whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren.


അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതൻ ആകേണ്ടതിന്നു അവന്റെ സ്വരൂപത്തോടു അനുരൂപരാകുവാൻ മുന്നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു.


Romans 12:2

And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.


ഈ ലോകത്തിന്നു അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്നു തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന്നു മനസ്സു പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Conformed?

Name :

Email :

Details :×