Disaster

Show Usage

Pronunciation of Disaster  

   

English Meaning

An unpropitious or baleful aspect of a planet or star; malevolent influence of a heavenly body; hence, an ill portent.

  1. An occurrence causing widespread destruction and distress; a catastrophe.
  2. A grave misfortune.
  3. Informal A total failure: The dinner party was a disaster.
  4. Obsolete An evil influence of a star or planet.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിര്‍ഭാഗ്യം - Nir‍bhaagyam | Nir‍bhagyam
× ദുര്‍ദശ - Dhur‍dhasha
× നാശം - Naasham | Nasham
× അപകടം - Apakadam
× കാലക്കേട്‌ - Kaalakkedu | Kalakkedu
× അത്യാപത്ത്‌ - Athyaapaththu | Athyapathu
× ദുരന്തം - Dhurantham
× അത്യാഹിതം - Athyaahitham | Athyahitham
× ഉപപാതം - Upapaatham | Upapatham
× അഃ്യാപത്ത് - Aa്yaapaththu | a്yapathu
× വലിയ നിര്‍ഭാഗ്യം - Valiya Nir‍bhaagyam | Valiya Nir‍bhagyam
× അനര്‍ത്ഥം - Anar‍ththam | Anar‍tham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 18:11

"Now therefore, speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, "Thus says the LORD: "Behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now every one from his evil way, and make your ways and your doings good.'


ആകയാൽ നീ ചെന്നു യെഹൂദാപുരുഷന്മാരോടും യെരൂശലേംനിവാസികളോടും പറയേണ്ടതു: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഒരനർത്ഥം നിർമ്മിച്ചു, നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി ഒരു നിരൂപണം നിരൂപിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തനും താന്താന്റെ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കുവിൻ .


Acts 27:21

But after long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, "Men, you should have listened to me, and not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss.


അവർ വളരെ പട്ടിണി കിടന്നശേഷം പൗലോസ് അവരുടെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതു: പുരുഷന്മാരേ, എന്റെ വാക്കു അനുസരിച്ചു ക്രേത്തയിൽനിന്നു നീക്കാതെയും ഈ കഷ്ട നഷ്ടങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.


Job 31:3

Is it not destruction for the wicked, And disaster for the workers of iniquity?


നീതികെട്ടവന്നു അപായവും ദുഷ്പ്രവൃത്തിക്കാർക്കും വിപത്തുമല്ലയോ?


×

Found Wrong Meaning for Disaster?

Name :

Email :

Details :×