Doings

Show Usage

Pronunciation of Doings  

   

English Meaning

  1. regular activities
  2. social events
  3. sewage.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ആവശ്യമായ കാര്യം - Aavashyamaaya Kaaryam | avashyamaya Karyam
× വേല - Vela
×
× പ്രവൃത്തികള്‍ - Pravruththikal‍ | Pravruthikal‍
× ശകാരം പൊതിരെ പ്രഹരം - Shakaaram Pothire Praharam | Shakaram Pothire Praharam
× പ്രവര്‍ത്തനം - Pravar‍ththanam | Pravar‍thanam
× പണി - Pani
× നടപടികള്‍ - Nadapadikal‍
× പ്രവൃത്തി - Pravruththi | Pravruthi
× ആചാരങ്ങള്‍ - Aachaarangal‍ | acharangal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 28:20

"The LORD will send on you cursing, confusion, and rebuke in all that you set your hand to do, until you are destroyed and until you perish quickly, because of the wickedness of your doings in which you have forsaken Me.


എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ചെയ്ത ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ നിമിത്തം നീ വേഗത്തിൽ മുടിഞ്ഞുപേകുംവരെ നിന്റെ കൈ തൊടുന്ന എല്ലാറ്റിലും യഹോവ ശാപവും പരിഭ്രമവും പ്രാക്കും അയക്കും.


Jeremiah 18:11

"Now therefore, speak to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, saying, "Thus says the LORD: "Behold, I am fashioning a disaster and devising a plan against you. Return now every one from his evil way, and make your ways and your doings good.'


ആകയാൽ നീ ചെന്നു യെഹൂദാപുരുഷന്മാരോടും യെരൂശലേംനിവാസികളോടും പറയേണ്ടതു: യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ഒരനർത്ഥം നിർമ്മിച്ചു, നിങ്ങൾക്കു വിരോധമായി ഒരു നിരൂപണം നിരൂപിക്കുന്നു; നിങ്ങൾ ഔരോരുത്തനും താന്താന്റെ ദുർമ്മാർഗ്ഗം വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നടപ്പും പ്രവൃത്തികളും നന്നാക്കുവിൻ .


Ezekiel 20:43

And there you shall remember your ways and all your doings with which you were defiled; and you shall loathe yourselves in your own sight because of all the evils that you have committed.


അവിടെവെച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളെയും നിങ്ങളെത്തന്നേ മലിനമാക്കിയ സകലക്രിയകളെയും ഔർക്കും; നിങ്ങൾ ചെയ്ത സകല ദോഷവുംനിമിത്തം നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളോടു തന്നേ വെറുപ്പുതോന്നും.


×

Found Wrong Meaning for Doings?

Name :

Email :

Details :×