Pronunciation of Four  

   

English Meaning

One more than three; twice two.

  1. The cardinal number equal to 3 + 1.
  2. The fourth in a set or sequence.
  3. Something having four parts, units, or members, such as a musical quartet or a four-cylinder engine.
  4. all fours All four limbs of an animal or person: a baby crawling on all fours.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മാതൃക - Maathruka | Mathruka
× നാല് - Naalu | Nalu
× നാലുമണിസമയം - Naalumanisamayam | Nalumanisamayam
× നാലെണ്ണം - Naalennam | Nalennam
× നാങ്ക് - Naanku | Nanku
× ചതുര്‍ - Chathur‍
× നാല് എന്ന സംഖ്യ - Naalu Enna Samkhya | Nalu Enna Samkhya
× നാല്‍ - Naal‍ | Nal‍
× നാലു തുഴയുള്ള തോണി - Naalu Thuzhayulla Thoni | Nalu Thuzhayulla Thoni
× നാലു പുള്ളിയുള്ള ചീട്ട് - Naalu Pulliyulla Cheettu | Nalu Pulliyulla Cheettu
× നാലാം - Naalaam | Nalam
× നാല്‌ - Naalu | Nalu
× അളവ് - Alavu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Chronicles 18:5

Then the king of Israel gathered the prophets together, four hundred men, and said to them, "Shall we go to war against Ramoth Gilead, or shall I refrain?" So they said, "Go up, for God will deliver it into the king's hand."


യിസ്രായേൽരാജാവു നാനൂറു പ്രവാചകന്മാരെ വരുത്തി അവരോടു: ഞങ്ങൾ ഗിലെയാദിലെ രാമോത്തിലേക്കു യുദ്ധത്തിന്നു പോകയോ പോകാതിരിക്കയോ എന്തു വേണ്ടു എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവർ: പുറപ്പെടുക; ദൈവം അതു രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.


Ezekiel 48:34

on the west side, four thousand five hundred cubits with their three gates: one gate for Gad, one gate for Asher, and one gate for Naphtali.


പടിഞ്ഞാറെഭാഗത്തു നാലായിരത്തഞ്ഞൂറു മുഴം; ഗോപുരം മൂന്നു: ഗാദിന്റെ ഗോപുരം ഒന്നു; ആശേരിന്റെ ഗോപുരം ഒന്നു; നഫ്താലിയുടെ ഗോപുരം ഒന്നു.


1 Samuel 30:10

But David pursued, he and four hundred men; for two hundred stayed behind, who were so weary that they could not cross the Brook Besor.


ബെസോർതോടു കടപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം ക്ഷീണിച്ചിട്ടു ഇരുനൂറുപേർ പുറകിൽ താമസിച്ചതുകൊണ്ടു ദാവീദും നാനൂറുപേരും പിന്തുടർന്നുചെന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Four?

Name :

Email :

Details :×