Pronunciation of Four  

   

English Meaning

One more than three; twice two.

  1. The cardinal number equal to 3 + 1.
  2. The fourth in a set or sequence.
  3. Something having four parts, units, or members, such as a musical quartet or a four-cylinder engine.
  4. all fours All four limbs of an animal or person: a baby crawling on all fours.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നാലു തുഴയുള്ള തോണി - Naalu Thuzhayulla Thoni | Nalu Thuzhayulla Thoni
× നാലെണ്ണം - Naalennam | Nalennam
× നാങ്ക് - Naanku | Nanku
× നാലു പുള്ളിയുള്ള ചീട്ട് - Naalu Pulliyulla Cheettu | Nalu Pulliyulla Cheettu
× നാല്‌ - Naalu | Nalu
× നാല്‍ - Naal‍ | Nal‍
× നാല് എന്ന സംഖ്യ - Naalu Enna Samkhya | Nalu Enna Samkhya
× അളവ് - Alavu
× മാതൃക - Maathruka | Mathruka
× നാലുമണിസമയം - Naalumanisamayam | Nalumanisamayam
× നാല് - Naalu | Nalu
× നാലാം - Naalaam | Nalam
× ചതുര്‍ - Chathur‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 1:10

As for the likeness of their faces, each had the face of a man; each of the four had the face of a lion on the right side, each of the four had the face of an ox on the left side, and each of the four had the face of an eagle.


അവയുടെ മുഖരൂപമോ: അവേക്കു മനുഷ്യമുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിന്നും വലത്തുഭാഗത്തു സിംഹമുഖവും ഇടത്തുഭാഗത്തു കാളമുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു; നാലിന്നും കഴുകുമുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു.


1 Samuel 30:10

But David pursued, he and four hundred men; for two hundred stayed behind, who were so weary that they could not cross the Brook Besor.


ബെസോർതോടു കടപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം ക്ഷീണിച്ചിട്ടു ഇരുനൂറുപേർ പുറകിൽ താമസിച്ചതുകൊണ്ടു ദാവീദും നാനൂറുപേരും പിന്തുടർന്നുചെന്നു.


Exodus 28:17

And you shall put settings of stones in it, four rows of stones: The first row shall be a sardius, a topaz, and an emerald; this shall be the first row;


അതിൽ കൽപതിപ്പായി നാലു നിര കല്ലു പതിക്കേണം; താമ്രമണി, പീതരത്നം, മരതകം എന്നിവ ഒന്നാമത്തെ നിര.


×

Found Wrong Meaning for Four?

Name :

Email :

Details :×