Pronunciation of Goes  

English Meaning

  1. Third person singular present tense of go1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;മണത്തുമണത്ത്‌ നടക്കും - Manaththumanaththu Nadakkum | Manathumanathu Nadakkum ;പോവുക - Povuka ;പോകുന്ന - Pokunna ;പോകുന്ന - Pokunna ;അനുക്തസിദ്ധം - Anukthasiddham | Anukthasidham ;

അനുക്തസിദ്ധമാണ്‌ - Anukthasiddhamaanu | Anukthasidhamanu ;നിർവ്യാജം സഹതപിക്കുക - Nirvyaajam Sahathapikkuka | Nirvyajam Sahathapikkuka ;തൻവഴി പോകുന്നവൻ - Thanvazhi Pokunnavan ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 18:12

"What do you think? If a man has a hundred sheep, and one of them goes astray, does he not leave the ninety-nine and go to the mountains to seek the one that is straying?


നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്നു നൂറു ആടു ഉണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ; അവയിൽ ഒന്നു തെറ്റി ഉഴന്നുപോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ചു തെറ്റിപ്പോയതിനെ മലകളിൽ ചെന്നു തിരയുന്നില്ലയോ?


Deuteronomy 31:8

And the LORD, He is the One who goes before you. He will be with you, He will not leave you nor forsake you; do not fear nor be dismayed."


യഹോവതന്നേ നിനക്കു മുമ്പായി നടക്കുന്നു; അവൻ നിന്നോടു കൂടെ ഇരിക്കും; നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കയുമില്ല; നീ പേടിക്കരുതു, ഭ്രമിക്കയുമരുതു.


Jeremiah 21:9

He who remains in this city shall die by the sword, by famine, and by pestilence; but he who goes out and defects to the Chaldeans who besiege you, he shall live, and his life shall be as a prize to him.


ഈ നഗരത്തിൽ പാർക്കുംന്നവൻ വാൾകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും മഹാമാരികൊണ്ടും മരിക്കും; എന്നാൽ നിങ്ങളെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന കല്ദയരുടെ പക്ഷം ചെന്നുചേരുന്നവനോ ജീവനോടെ ഇരിക്കും; അവന്റെ ജീവൻ അവന്നു കൊള്ള കിട്ടിയതുപോലെ ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Goes?

Name :

Email :

Details :×