Pronunciation of Goes  

   

English Meaning

  1. Third person singular present tense of go1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അനുക്തസിദ്ധം - Anukthasiddham | Anukthasidham
× അനുക്തസിദ്ധമാണ്‌ - Anukthasiddhamaanu | Anukthasidhamanu
× നിർവ്യാജം സഹതപിക്കുക - Nirvyaajam Sahathapikkuka | Nirvyajam Sahathapikkuka
×
× മണത്തുമണത്ത്‌ നടക്കും - Manaththumanaththu Nadakkum | Manathumanathu Nadakkum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 5:3

For thus says the Lord GOD: "The city that goes out by a thousand Shall have a hundred left, And that which goes out by a hundred Shall have ten left to the house of Israel."


യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: യിസ്രായേൽഗൃഹത്തിൽ ആയിരം പേരുമായി പുറപ്പെട്ട പട്ടണത്തിൽ നൂറുപേർ മാത്രം ശേഷിക്കും; നൂറു പേരുമായി പുറപ്പെട്ടതിന്നു പത്തുപേർ മാത്രം ശേഷിക്കും.


Luke 11:24

"When an unclean spirit goes out of a man, he goes through dry places, seeking rest; and finding none, he says, "I will return to my house from which I came.'


അശുദ്ധാത്മാവു ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടുപോയിട്ടു നീരില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ തണുപ്പു തിരഞ്ഞുനടക്കുന്നു. കാണാഞ്ഞിട്ടു: ഞാൻ വിട്ടുപോന്ന വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങിച്ചെല്ലും എന്നു പറഞ്ഞു ചെന്നു,


Job 41:20

Smoke goes out of his nostrils, As from a boiling pot and burning rushes.


തിളെക്കുന്ന കലത്തിൽനിന്നും കത്തുന്ന പോട്ടപ്പുല്ലിൽനിന്നും എന്നപോലെ അതിന്റെ മൂക്കിൽനിന്നു പുക പുറപ്പെടുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Goes?

Name :

Email :

Details :×