Pronunciation of Goes  

   

English Meaning

  1. Third person singular present tense of go1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× നിർവ്യാജം സഹതപിക്കുക - Nirvyaajam Sahathapikkuka | Nirvyajam Sahathapikkuka
× അനുക്തസിദ്ധം - Anukthasiddham | Anukthasidham
× മണത്തുമണത്ത്‌ നടക്കും - Manaththumanaththu Nadakkum | Manathumanathu Nadakkum
× അനുക്തസിദ്ധമാണ്‌ - Anukthasiddhamaanu | Anukthasidhamanu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 14:36

then the priest shall command that they empty the house, before the priest goes into it to examine the plague, that all that is in the house may not be made unclean; and afterward the priest shall go in to examine the house.


അവൻ വടു നോക്കേണം; വീട്ടിന്റെ ചുവരിൽ ഇളമ്പച്ചയും ഇളഞ്ചുവപ്പുമായ കുത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ടു അവ കാഴ്ചെക്കു ചുവരിനെക്കാൾ കുഴിഞ്ഞതായി കണ്ടാൽ പുരോഹിതൻ വീടു വിട്ടു


Job 9:11

If He goes by me, I do not see Him; If He moves past, I do not perceive Him;


അവൻ എന്റെ അരികെ കൂടി കടക്കുന്നു; ഞാൻ അവനെ കാണുന്നില്ല; അവൻ കടന്നുപോകുന്നു; ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നതുമില്ല.


Deuteronomy 24:13

You shall in any case return the pledge to him again when the sun goes down, that he may sleep in his own garment and bless you; and it shall be righteousness to you before the LORD your God.


അവൻ തന്റെ വസ്ത്രം പുതെച്ചു ഉറങ്ങി നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന്നു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ പണയം നീ അവന്നു മടക്കിക്കൊടുക്കേണം; അതു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ മുമ്പാകെ നിനക്കു നീതിയായിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Goes?

Name :

Email :

Details :×