English Meaning

  1. Plural form of lie.
  2. Third-person singular simple present indicative form of lie.
  3. Great, wonderful

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

lie എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Lie Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Lie Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;കിടക്കുന്നു - Kidakkunnu ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 18:14

Then the border extended around the west side to the south, from the hill that lies before Beth Horon southward; and it ended at Kirjath Baal (which is Kirjath Jearim), a city of the children of Judah. This was the west side.


പിന്നെ ആ അതിർ വളഞ്ഞു പടിഞ്ഞാറെ വശത്തു ബേത്ത്-ഹോരോന്നു എതിരെയുള്ള മലമുതൽ തെക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു യെഹൂദാമക്കളുടെ പട്ടണമായ കിർയ്യത്ത്-യെയാരീം എന്ന കിർയ്യത്ത്-ബാലയിങ്കൽ അവസാനിക്കുന്നു. ഇതു തന്നെ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗം


Nehemiah 2:17

Then I said to them, "You see the distress that we are in, how Jerusalem lies waste, and its gates are burned with fire. Come and let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer be a reproach."


അനന്തരം ഞാൻ അവരോടു: യെരൂശലേം ശൂന്യമായും അതിന്റെ വാതിലുകൾ തീകൊണ്ടു വെന്തും കിടക്കുന്നതായി നാം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അനർത്ഥം നിങ്ങൾ കാണുന്നുവല്ലോ; വരുവിൻ ; നാം ഇനിയും നിന്ദാപാത്രമായിരിക്കാതവണ്ണം യെരൂശലേമിന്റെ മതിൽ പണിയുക എന്നു പറഞ്ഞു.


Zechariah 13:3

It shall come to pass that if anyone still prophesies, then his father and mother who begot him will say to him, "You shall not live, because you have spoken lies in the name of the LORD.' And his father and mother who begot him shall thrust him through when he prophesies.


ആരെങ്കിലും ഇനി പ്രവചിക്കുമ്പോൾ അവനെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും അമ്മയും അവനോടു: യഹോവയുടെ നാമത്തിൽ ഭോഷകു സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു നീ ജീവനോടിരിക്കയില്ല എന്നു പറകയും അവനെ ജനിപ്പിച്ച അപ്പനും അമ്മയും അവൻ പ്രവചിക്കയിൽതന്നേ അവനെ കുത്തിക്കളകയും ചെയ്യും.


×

Found Wrong Meaning for Lies?

Name :

Email :

Details :×