English Meaning

  1. Plural form of lie.
  2. Third-person singular simple present indicative form of lie.
  3. Great, wonderful

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കിടക്കുന്നു - Kidakkunnu ;lie എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Lie Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Lie Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 9:37

and the corpse of Jezebel shall be as refuse on the surface of the field, in the plot at Jezreel, so that they shall not say, "Here lies Jezebel.'


അതു ഈസേബെൽ എന്നു പറവാൻ കഴിയാതവണ്ണം ഈസേബെലിന്റെ പിണം യിസ്രെയേൽപ്രദേശത്തു വയലിലെ ചാണകം പോലെ ആകും എന്നിങ്ങനെ യഹോവ തിശ്ബ്യനായ എലീയാവു എന്ന തന്റെ ദാസൻ മുഖാന്തരം അരുളിച്ചെയ്ത വചനം തന്നേ ഇതു എന്നു പറഞ്ഞു.


Daniel 11:27

Both these kings' hearts shall be bent on evil, and they shall speak lies at the same table; but it shall not prosper, for the end will still be at the appointed time.


ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇരുവരും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഭാവിച്ചുംകൊണ്ടു ഒരേ മേശയിങ്കൽവെച്ചു ഭോഷകു സംസാരിക്കും; എങ്കിലും അതു സാധിക്കയില്ല; നിയമിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു മാത്രമേ അവസാനം വരികയുള്ളു.


Job 40:21

He lies under the lotus trees, In a covert of reeds and marsh.


അതു നീർമരുതിന്റെ ചുവട്ടിലും ഞാങ്ങണയുടെ മറവിലും ചതുപ്പുനിലത്തും കിടക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lies?

Name :

Email :

Details :×