English Meaning

  1. Plural form of lie.
  2. Third-person singular simple present indicative form of lie.
  3. Great, wonderful

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× lie എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Lie Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Lie Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 4:7

If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door. And its desire is for you, but you should rule over it."


നീ നന്മചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ പ്രസാദമുണ്ടാകയില്ലയോ? നീ നന്മ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലോ പാപം വാതിൽക്കൽ കിടക്കുന്നു; അതിന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്കലേക്കു ആകുന്നു; നീയോ അതിനെ കീഴടക്കേണം എന്നു കല്പിച്ചു.


Psalms 101:7

He who works deceit shall not dwell within my house; He who tells lies shall not continue in my presence.


വഞ്ചനചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വസിക്കയില്ല; ഭോഷകു പറയുന്നവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ ഉറെച്ചുനിൽക്കയില്ല.


Daniel 11:27

Both these kings' hearts shall be bent on evil, and they shall speak lies at the same table; but it shall not prosper, for the end will still be at the appointed time.


ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇരുവരും ദുഷ്ടത പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഭാവിച്ചുംകൊണ്ടു ഒരേ മേശയിങ്കൽവെച്ചു ഭോഷകു സംസാരിക്കും; എങ്കിലും അതു സാധിക്കയില്ല; നിയമിക്കപ്പെട്ട സമയത്തു മാത്രമേ അവസാനം വരികയുള്ളു.


×

Found Wrong Meaning for Lies?

Name :

Email :

Details :×