Harass

Show Usage

Pronunciation of Harass  

   

English Meaning

To fatigue; to tire with repeated and exhausting efforts; esp., to weary by importunity, teasing, or fretting; to cause to endure excessive burdens or anxieties; -- sometimes followed by out.

  1. To irritate or torment persistently.
  2. To wear out; exhaust.
  3. To impede and exhaust (an enemy) by repeated attacks or raids.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× നിരന്തരമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക - Nirantharamaayi Buddhimuttikkuka | Nirantharamayi Budhimuttikkuka
× ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക - Buddhimuttikkuka | Budhimuttikkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 33:55

But if you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then it shall be that those whom you let remain shall be irritants in your eyes and thorns in your sides, and they shall harass you in the land where you dwell.


എന്നാൽ ദേശത്തെ നിവാസികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ അവരിൽ ശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ മുള്ളുകളും പാർശ്വങ്ങളിൽ കണ്ടകങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ പാർക്കുംന്ന ദേശത്തു നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കും.


Acts 12:1

Now about that time Herod the king stretched out his hand to harass some from the church.


ആ കാലത്തു ഹെരോദാരാജാവു സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു കൈ നീട്ടി.


Deuteronomy 2:9

Then the LORD said to me, "Do not harass Moab, nor contend with them in battle, for I will not give you any of their land as a possession, because I have given Ar to the descendants of Lot as a possession."'


അപ്പോൾ യഹോവ എന്നോടു കല്പിച്ചതു: മോവാബ്യരെ ഞെരുക്കരുതു; അവരോടു പടയെടുക്കയും അരുതു; ഞാൻ അവരുടെ ദേശത്തു നിനക്കു ഒരു അവകാശം തരികയില്ല; ആർദേശത്തെ ഞാൻ ലോത്തിന്റെ മക്കൾക്കു അവകാശമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു - വലിപ്പവും പെരുപ്പവും അനാക്യരെപ്പോലെ പൊക്കവുമുള്ള ജാതിയായ ഏമ്യർ പണ്ടു അവിടെ പാർത്തിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Harass?

Name :

Email :

Details :×