Overthrew

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past of overthrow.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 4:11

"I overthrew some of you, As God overthrew Sodom and Gomorrah, And you were like a firebrand plucked from the burning; Yet you have not returned to Me," Says the LORD.


ദൈവം സൊദോമിനെയും ഗൊമോരയെയും ഉന്മൂലനാശം ചെയ്തതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി, നിങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയിൽനിന്നു വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊള്ളിപോലെ ആയിരുന്നു; എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എങ്കലേക്കു തിരിഞ്ഞില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Jeremiah 50:40

As God overthrew Sodom and Gomorrah And their neighbors," says the LORD, "So no one shall reside there, Nor son of man dwell in it.


ദൈവം സൊദോമും ഗൊമോരയും അവയുടെ അയൽ പട്ടണങ്ങളും നശിപ്പിച്ചുകളഞ്ഞശേഷം എന്നപോലെ അവിടെയും ആരും പാർക്കയില്ല; ഒരു മനുഷ്യനും അവിടെ വസിക്കയില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Genesis 19:25

So He overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the cities, and what grew on the ground.


ആ പട്ടണങ്ങൾക്കും പ്രദേശത്തിന്നും മുഴുവനും ആ പട്ടണങ്ങളിലെ സകലനിവാസികൾക്കും നിലത്തെ സസ്യങ്ങൾക്കും ഉന്മൂലനാശം വരുത്തി.


×

Found Wrong Meaning for Overthrew?

Name :

Email :

Details :×