Stairs

Show Usage
   

English Meaning

  1. a contiguous set of steps connecting two floors
  2. Plural form of stair.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× stair എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Stair Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Stair Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 9:4

Then Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani stood on the stairs of the Levites and cried out with a loud voice to the LORD their God.


ലേവ്യരിൽ യേശുവ, ബാനി, കദ്മീയേൽ ശെബന്യാവു, ബുന്നി, ശേരെബ്യാവു, ബാനി, കെനാനി എന്നിവർ ലേവ്യർക്കും നില്പാനുള്ള പടികളിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു.


Ezekiel 40:6

Then he went to the gateway which faced east; and he went up its stairs and measured the threshold of the gateway, which was one rod wide, and the other threshold was one rod wide.


പിന്നെ അവൻ കിഴക്കോട്ടു ദർശനമുള്ള ഗോപുരത്തിങ്കൽ ചെന്നു അതിന്റെ പതനങ്ങളിൽ കയറി ഗോപുരത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടി അളന്നു; അതിന്റെ വീതി ഒരു ദണ്ഡു; മറ്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ വീതിയും ഒരു ദണ്ഡു;


Nehemiah 12:37

By the Fountain Gate, in front of them, they went up the stairs of the City of David, on the stairway of the wall, beyond the house of David, as far as the Water Gate eastward.


സ്തോത്രഗാനക്കാരുടെ രണ്ടാം കൂട്ടം അവർക്കും എതിരെ ചെന്നു; അവരുടെ പിന്നാലെ ഞാനും ജനത്തിൽ പാതിയും മതിലിന്മേൽ ചൂളഗോപുരത്തിന്നു അപ്പുറം വിശാലമതിൽവരെയും എഫ്രയീംവാതിലിന്നപ്പുറം


×

Found Wrong Meaning for Stairs?

Name :

Email :

Details :×