Stairs

Show Usage
   

English Meaning

  1. a contiguous set of steps connecting two floors
  2. Plural form of stair.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× stair എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Stair Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Stair Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nehemiah 9:4

Then Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Bunni, Sherebiah, Bani, and Chenani stood on the stairs of the Levites and cried out with a loud voice to the LORD their God.


ലേവ്യരിൽ യേശുവ, ബാനി, കദ്മീയേൽ ശെബന്യാവു, ബുന്നി, ശേരെബ്യാവു, ബാനി, കെനാനി എന്നിവർ ലേവ്യർക്കും നില്പാനുള്ള പടികളിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ടു തങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോടു ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു.


Nehemiah 12:37

By the Fountain Gate, in front of them, they went up the stairs of the City of David, on the stairway of the wall, beyond the house of David, as far as the Water Gate eastward.


സ്തോത്രഗാനക്കാരുടെ രണ്ടാം കൂട്ടം അവർക്കും എതിരെ ചെന്നു; അവരുടെ പിന്നാലെ ഞാനും ജനത്തിൽ പാതിയും മതിലിന്മേൽ ചൂളഗോപുരത്തിന്നു അപ്പുറം വിശാലമതിൽവരെയും എഫ്രയീംവാതിലിന്നപ്പുറം


Nehemiah 3:15

Shallun the son of Col-Hozeh, leader of the district of Mizpah, repaired the Fountain Gate; he built it, covered it, hung its doors with its bolts and bars, and repaired the wall of the Pool of Shelah by the King's Garden, as far as the stairs that go down from the City of David.


ഉറവുവാതിൽ മിസ്പാദേശത്തിന്റെ പ്രഭുവായ കൊൽ-ഹോസെയുടെ മകനായ ശല്ലൂൻ അറ്റകുറ്റം തീർത്തു; അവൻ അതു പണിതു മേച്ചൽ കഴിച്ചു കതകും ഔടാമ്പലും അന്താഴവും ഇണക്കി രാജോദ്യാനത്തിന്റെ നീർപ്പാത്തിക്കരികെയുള്ള കുളത്തിന്റെ മതിലും ദാവീദിന്റെ നഗരത്തിൽ നിന്നു ഇറങ്ങുന്ന കല്പടിവരെ തീർത്തു.


×

Found Wrong Meaning for Stairs?

Name :

Email :

Details :×