Pronunciation of Hill  

   

English Meaning

A natural elevation of land, or a mass of earth rising above the common level of the surrounding land; an eminence less than a mountain.

  1. A well-defined natural elevation smaller than a mountain.
  2. A small heap, pile, or mound.
  3. A mound of earth piled around and over a plant.
  4. A plant thus covered.
  5. An incline, especially of a road; a slope.
  6. Capitol Hill. Often used with the.
  7. The U.S. Congress. Often used with the.
  8. To form into a hill, pile, or heap.
  9. To cover (a plant) with a mound of soil.
  10. over the hill Informal Past one's prime.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചെറിയ - Cheriya
× പീലി - Peeli
× ചെറിയ മല - Cheriya Mala
× മല - Mala
× കൂമ്പാരം - Koompaaram | Koomparam
× കൂന്പാരം - Koonpaaram | Koonparam
× കുന്ന് - കുന്ന്
× തണി - Thani
× ശൈലം - Shailam
× പോതി - Pothi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 31:39

The surveyor's line shall again extend straight forward over the hill Gareb; then it shall turn toward Goath.


അളവുചരടു പിന്നെയും നേരെ ഗാരേബ് കുന്നിലേക്കു ചെന്നു ഗോവഹിലേക്കു തിരിയും. ശവങ്ങൾക്കും വെണ്ണീരിന്നും ഉള്ള താഴ്വര മുഴുവനും കിദ്രോൻ തോടുവരെയും കിഴക്കോട്ടു കുതിരവാതിലിന്റെ കോണുവരെയും ഉള്ള നിലങ്ങൾ മുഴുവനും യഹോവേക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അതിനെ ഇനി ഒരുനാളും പറിച്ചുകളകയില്ല, ഇടിച്ചുകളയുമില്ല.


1 Kings 11:7

Then Solomon built a high place for Chemosh the abomination of Moab, on the hill that is east of Jerusalem, and for Molech the abomination of the people of Ammon.


അന്നു ശലോമോൻ യെരൂശലേമിന്നു എതിരെയുള്ള മലയിൽ മോവാബ്യരുടെ മ്ളേച്ഛവിഗ്രഹമായ കെമോശിന്നും അമ്മോന്യരുടെ മ്ളേച്ഛവിഗ്രഹമായ മോലേക്കിന്നും ഔരോ പൂജാഗിരി പണിതു.


Joshua 5:3

So Joshua made flint knives for himself, and circumcised the sons of Israel at the hill of the foreskins.


യോശുവ തീക്കല്ലുകൊണ്ടു കത്തി ഉണ്ടാക്കി യിസ്രായേൽമക്കളെ അഗ്രചർമ്മഗിരിയിങ്കൽവെച്ചു പരിച്ഛേദന ചെയ്തു.


×

Found Wrong Meaning for Hill?

Name :

Email :

Details :×