Pronunciation of Hill  

   

English Meaning

A natural elevation of land, or a mass of earth rising above the common level of the surrounding land; an eminence less than a mountain.

  1. A well-defined natural elevation smaller than a mountain.
  2. A small heap, pile, or mound.
  3. A mound of earth piled around and over a plant.
  4. A plant thus covered.
  5. An incline, especially of a road; a slope.
  6. Capitol Hill. Often used with the.
  7. The U.S. Congress. Often used with the.
  8. To form into a hill, pile, or heap.
  9. To cover (a plant) with a mound of soil.
  10. over the hill Informal Past one's prime.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കുന്ന് - കുന്ന്
× ചെറിയ - Cheriya
× പീലി - Peeli
× ചെറിയ മല - Cheriya Mala
× കൂന്പാരം - Koonpaaram | Koonparam
× തണി - Thani
× പോതി - Pothi
× ശൈലം - Shailam
× മല - Mala
× കൂമ്പാരം - Koompaaram | Koomparam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 34:26

I will make them and the places all around My hill a blessing; and I will cause showers to come down in their season; there shall be showers of blessing.


ഞാൻ അവയെയും എന്റെ കുന്നിന്നും ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെയും ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കിവേക്കും; ഞാൻ തക്ക സമയത്തു മഴപെയ്യിക്കും; അതു അനുഗ്രഹകരമായ മഴ ആയിരിക്കും.


1 Samuel 26:13

Now David went over to the other side, and stood on the top of a hill afar off, a great distance being between them.


ദാവീദ് അപ്പുറം കടന്നുചെന്നു ദൂരത്തു ഒരു മലമുകളിൽ നിന്നു; അവർക്കും മദ്ധ്യേ മതിയായ അകലമുണ്ടായിരുന്നു.


1 Samuel 9:11

As they went up the hill to the city, they met some young women going out to draw water, and said to them, "Is the seer here?"


അവർ പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള കയറ്റം കയറിച്ചെല്ലുമ്പോൾ വെള്ളംകോരുവാൻ പോകുന്ന ബാല്യക്കാരത്തികളെ കണ്ടു അവരോടു: ദർശകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Hill?

Name :

Email :

Details :×