Pronunciation of Hill  

English Meaning

A natural elevation of land, or a mass of earth rising above the common level of the surrounding land; an eminence less than a mountain.

  1. A well-defined natural elevation smaller than a mountain.
  2. A small heap, pile, or mound.
  3. A mound of earth piled around and over a plant.
  4. A plant thus covered.
  5. An incline, especially of a road; a slope.
  6. Capitol Hill. Often used with the.
  7. The U.S. Congress. Often used with the.
  8. To form into a hill, pile, or heap.
  9. To cover (a plant) with a mound of soil.
  10. over the hill Informal Past one's prime.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചെറിയ മല - Cheriya Mala ;കുന്നുംപുറം - Kunnumpuram ;കുന്നം - Kunnam ;കൂമ്പാരം - Koompaaram | Koomparam ;തണി - Thani ;കുന്ന് - കുന്ന് ;

ചെറിയ - Cheriya ;കൂട്ടം - Koottam ;കൂന്പാരം - Koonpaaram | Koonparam ;ശൈലം - Shailam ;കുന്ന് - Kunnu ;കുന്ന്‌ - Kunnu ;പീലി - Peeli ;മല - Mala ;പോതി - Pothi ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 2:6

"Yet I have set My King On My holy hill of Zion."


എന്റെ വിശുദ്ധപർവ്വതമായ സീയോനിൽ ഞാൻ എന്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു.


Jeremiah 31:39

The surveyor's line shall again extend straight forward over the hill Gareb; then it shall turn toward Goath.


അളവുചരടു പിന്നെയും നേരെ ഗാരേബ് കുന്നിലേക്കു ചെന്നു ഗോവഹിലേക്കു തിരിയും. ശവങ്ങൾക്കും വെണ്ണീരിന്നും ഉള്ള താഴ്വര മുഴുവനും കിദ്രോൻ തോടുവരെയും കിഴക്കോട്ടു കുതിരവാതിലിന്റെ കോണുവരെയും ഉള്ള നിലങ്ങൾ മുഴുവനും യഹോവേക്കു വിശുദ്ധമായിരിക്കും; അതിനെ ഇനി ഒരുനാളും പറിച്ചുകളകയില്ല, ഇടിച്ചുകളയുമില്ല.


1 Samuel 10:5

After that you shall come to the hill of God where the Philistine garrison is. And it will happen, when you have come there to the city, that you will meet a group of prophets coming down from the high place with a stringed instrument, a tambourine, a flute, and a harp before them; and they will be prophesying.


അതിന്റെ ശേഷം നീ ഫെലിസ്ത്യരുടെ പട്ടാളം ഉള്ള ദൈവഗിരിക്കു എത്തും; അവിടെ പട്ടണത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ വീണ, തപ്പു, കുഴൽ, കിന്നരം എന്നിവയോടുകൂടെ പൂജാഗിരിയിൽനിന്നു ഇറങ്ങിവരുന്ന ഒരു പ്രവാചകഗണത്തെ കാണും; അവർ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Hill?

Name :

Email :

Details :×