Wanders

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of wander.
  2. Third-person singular simple present indicative form of wander.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 15:23

He wanders about for bread, saying, "Where is it?' He knows that a day of darkness is ready at his hand.


അവൻ അപ്പം തെണ്ടിനടക്കുന്നു; അതു എവിടെ കിട്ടും? അനർത്ഥദിവസം തനിക്കു അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു അവൻ അറിയുന്നു.


Proverbs 27:8

Like a bird that wanders from its nest Is a man who wanders from his place.


കൂടുവിട്ടലയുന്ന പക്ഷിയും നാടു വിട്ടുഴലുന്ന മനുഷ്യനും ഒരുപോലെ.


James 5:19

Brethren, if anyone among you wanders from the truth, and someone turns him back,


സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ സത്യംവിട്ടു തെറ്റിപ്പോകയും അവനെ ഒരുവൻ തിരിച്ചുവരുത്തുകയും ചെയ്താൽ


×

Found Wrong Meaning for Wanders?

Name :

Email :

Details :×