Abides

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of abide.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 15:5

"I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.


ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളും ആകുന്നു; ഒരുത്തൻ എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കായക്കും; എന്നെ പിരിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കു ഒന്നും ചെയ്‍വാൻ കഴികയില്ല.


1 Peter 1:23

having been born again, not of corruptible seed but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever,


കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല കെടാത്തതിനാൽ, ജീവനുള്ളതും നിലനിലക്കുന്നതുമായ ദൈവവചനത്താൽ തന്നേ, നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു.


Ecclesiastes 1:4

One generation passes away, and another generation comes; But the earth abides forever.


ഒരു തലമുറ പോകുന്നു; മറ്റൊരു തലമുറ വരുന്നു;


×

Found Wrong Meaning for Abides?

Name :

Email :

Details :×