Animals

Fruits

Search Word | പദം തിരയുക

  

Interrogated

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of interrogate.

   

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

The below examples are taken from The Holy Bible.
Judges 8:14
And he caught a young man of the men of Succoth and interrogated him; and he wrote down for him the leaders of Succoth and its elders, seventy-seven men.
സുക്കോത്ത നിവാസികളിൽ ഒരു ബാല്യക്കാരനെ പിടിച്ചു അവനോടു അന്വേഷിച്ചു; അവൻ സുക്കോത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും മൂപ്പന്മാരുമായ എഴുപത്തേഴു ആളുടെ പേർ അവന്നു എഴുതിക്കൊടുത്തു.
×

Found Wrong Meaning for Interrogated?

Name :

Email :

Details :×