Afflict

Show Usage

Pronunciation of Afflict  

   

English Meaning

To strike or cast down; to overthrow.

  1. To inflict grievous physical or mental suffering on.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× സങ്കടപ്പെടുത്തുക - Sankadappeduththuka | Sankadappeduthuka
× കഷ്‌ടപ്പെടുത്തുക - Kashdappeduththuka | Kashdappeduthuka
× ബാധിക്കുക - Baadhikkuka | Badhikkuka

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 58:5

Is it a fast that I have chosen, A day for a man to afflict his soul? Is it to bow down his head like a bulrush, And to spread out sackcloth and ashes? Would you call this a fast, And an acceptable day to the LORD?


എനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ള നോൻ പു മനുഷ്യൻ ആത്മതപനം ചെയ്യുന്ന ദിവസവും ഇങ്ങനെയുള്ളതോ? തലയെ വേഴത്തെപ്പോലെ കുനിയിക്കുക, രട്ടും വെണ്ണീരും വിരിച്ചു കിടക്കുക, ഇതാകുന്നുവോ ഉപവാസം? ഇതിന്നോ നീ നോൻ പെന്നും യഹോവേക്കു പ്രസാദമുള്ള ദിവസമെന്നും പേർ‍ പറയുന്നതു?


Amos 6:14

"But, behold, I will raise up a nation against you, O house of Israel," Says the LORD God of hosts; "And they will afflict you from the entrance of Hamath To the Valley of the Arabah."


എന്നാൽ യിസ്രായേൽഗൃഹമേ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നേരെ ഒരു ജാതിയെ എഴുന്നേല്പിക്കും; അവർ ഹമാത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനംമുതൽ അരാബയിലെ തോടുവരെ നിങ്ങളെ ഞെരുക്കും എന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Nahum 1:12

Thus says the LORD: "Though they are safe, and likewise many, Yet in this manner they will be cut down When he passes through. Though I have afflicted you, I will afflict you no more;


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: അവർ പൂർണ്ണ ശക്തന്മാരും അവ്വണ്ണം തന്നേ അനേകരും ആയിരുന്നാലും അവർ അങ്ങനെ തന്നേ ഛേദിക്കപ്പെടുകയും അവൻ കഴിഞ്ഞുപോകയും ചെയ്യും. ഞാൻ നിന്നെ താഴ്ത്തി എങ്കിലും ഇനി നിന്നെ താഴ്ത്തുകയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Afflict?

Name :

Email :

Details :×