Assessed

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of assess.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× assess എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Assess Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Assess Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

2 Kings 18:14

Then Hezekiah king of Judah sent to the king of Assyria at Lachish, saying, "I have done wrong; turn away from me; whatever you impose on me I will pay." And the king of Assyria assessed Hezekiah king of Judah three hundred talents of silver and thirty talents of gold.


അപ്പോൾ യെഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവു ലാഖീശിൽ അശ്ശൂർരാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു: ഞാൻ കുറ്റം ചെയ്തു; എന്നെ വിട്ടു മടങ്ങിപ്പോകേണം; നീ എനിക്കു കല്പിക്കുന്ന പിഴ ഞാൻ അടെച്ചു കൊള്ളാം എന്നു പറയിച്ചു. അശ്ശൂർരാജാവു യെഹൂദാരാജാവായ ഹിസ്കീയാവിന്നു മുന്നൂറു താലന്തു വെള്ളിയും മുപ്പതു താലന്ത് പൊന്നും പിഴ കല്പിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Assessed?

Name :

Email :

Details :×