Considers

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of consider.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 14:15

The simple believes every word, But the prudent considers well his steps.


അല്പബുദ്ധി ഏതു വാക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു; സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയോ തന്റെ നടപ്പു സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.


Proverbs 21:12

The righteous God wisely considers the house of the wicked, Overthrowing the wicked for their wickedness.


നീതിമാനായവൻ ദുഷ്ടന്റെ ഭവനത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവെക്കുന്നു; ദുഷ്ടന്മാരെ നാശത്തിലേക്കു മറിച്ചുകളയുന്നു.


Proverbs 31:16

She considers a field and buys it; From her profits she plants a vineyard.


അവൾ ഒരു നിലത്തിന്മേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു അതു മേടിക്കുന്നു; കൈനേട്ടംകൊണ്ടു അവൾ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Considers?

Name :

Email :

Details :×