Instruct

Show Usage

Pronunciation of Instruct  

English Meaning

Arranged; furnished; provided.

  1. To provide with knowledge, especially in a methodical way. See Synonyms at teach.
  2. To give orders to; direct.
  3. To serve as an instructor.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ഉപദേശിക്കുക - Upadheshikkuka ;ആദേശിക്കുക - Aadheshikkuka | adheshikkuka ;നിർദ്ദേശിക്കുക - Nirddheshikkuka | Nirdheshikkuka ;വിവരം നല്കുക - Vivaram Nalkuka ;കല്പന കൊടുക്കുക - Kalpana Kodukkuka ;വിവരം നല്‍കുക - Vivaram Nal‍kuka ;

പഠിപ്പിക്കുക - Padippikkuka ;അറിയിക്കുക - Ariyikkuka ;നിര്‍ദ്ദേശിക്കുക - Nir‍ddheshikkuka | Nir‍dheshikkuka ;നിര്‍ദ്ധേശിക്കുക - Nir‍ddheshikkuka | Nir‍dheshikkuka ;അനുശാസിക്കുക - Anushaasikkuka | Anushasikkuka ;അഭ്യസിപ്പിക്കുക - Abhyasippikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 32:8

I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.


ഞാൻ നിന്നെ ഉപദേശിച്ചു, നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി നിനക്കു കാണിച്ചുതരും; ഞാൻ നിന്റെമേൽ ദൃഷ്ടിവെച്ചു നിനക്കു ആലോചന പറഞ്ഞുതരും.


Nehemiah 9:20

You also gave Your good Spirit to instruct them, And did not withhold Your manna from their mouth, And gave them water for their thirst.


അവരെ ഉപദേശിക്കേണ്ടതിന്നു നീ നിന്റെ നല്ല ആത്മാവിനെ കൊടുത്തു; അവരുടെ കൊറ്റിന്നു മുട്ടു വരാതെ നിന്റെ മന്നയെയും അവരുടെ ദാഹത്തിന്നു വെള്ളത്തെയും കൊടുത്തു.


Daniel 11:33

And those of the people who understand shall instruct many; yet for many days they shall fall by sword and flame, by captivity and plundering.


ജനത്തിൽ ബുദ്ധിമാന്മാരായവർ പലർക്കും ബോധം വരുത്തും; എങ്കിലും കുറെക്കാലത്തേക്കു അവർ വാൾ കൊണ്ടും തീകൊണ്ടും പ്രവാസംകൊണ്ടും കവർച്ചകൊണ്ടും വീണുകൊണ്ടിരിക്കും;


×

Found Wrong Meaning for Instruct?

Name :

Email :

Details :×